Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.

Aktualności

Spotkanie z seniorami

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 27.10.2021 r. w Jarocińskim Ośrodku Kultury w Jarocinie w ramach działań profilaktycznych zorganizował spotkanie pt. „O przemocy wobec osób starszych czyli przełamywanie tabu”.
Odbiorcami byli seniorzy z Dziennego Domu Senior+ w Jarocinie.
Głównym celem spotkania było wyjaśnienie seniorom czym jest przemoc w rodzinie, jak na nią reagować oraz gdzie szukać pomocy. Podczas spotkania omówiono rodzaje przemocy, wyjaśniono iż zjawisko to dotyczyć może każdego bez względu na pozycję społeczną, poziom wykształcenia i sytuację materialną, przekazano niezbędne adresy i telefony.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej planuje także spotkania z seniorami poza Jarocinem oraz w innych gminach naszego powiatu.

^ W górę

Fonoholizm, patostreaming i inne zagrożenia internetowe wśród dzieci i młodzieży.

Dnia 20.10.2021 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Jarocinie odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych oraz specjalistów pracujących w obszarze pieczy zastępczej, zorganizowane przez we współpracy Stowarzyszenia „Dziecko” z Gostynia, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Jarocinie. Szkolenie dotyczyło działań z zakresu przeciwdziałania patologicznym zjawiskom szerzącym się wśród dzieci i młodzieży: fonoholizmowi i patostreamingowi. W szkoleniu udział wzięło 21 osób. Szkolenie poprowadził Pan Mirosław Sobkowiak – specjalista pomocy psychologicznej, terapeuta.

Ani rodzice, ani organizacje państwowe i pozarządowe nie mogą pozostać obojętni na zjawisko patotreści i patostreamingu oraz zagrożenia z nimi związane. Dlatego konieczne jest organizowanie tego typu szkoleń i uświadamianie niebezpieczeństw, jakie w świecie online napotkać mogą dzieci i młodzież.

Fonoholizm

Żyjemy w czasach stałego rozwoju nowych technologii, co oznacza, że będziemy jeszcze więcej działań i zadań realizować za pomocą urządzeń mobilnych. Będziemy od nich coraz bardziej zależni. Ta świadomość oraz powszechna dostępność do osobistych urządzeń mobilnych np. smartfonów powoduje, że granica między offline (bycie bez stałego kontaktu z siecią) i online (bycie w stałym dostępie i kontakcie z Internetem) powoli zaciera się, a w szczególności jest to nasilone wśród osób urodzonych po 2000 roku. To z jednej strony norma ułatwiająca nam codzienne funkcjonowanie, z drugiej jednak to źródło nowych niebezpieczeństw.

W czasie spotkania zwrócono uwagę na rodzaje zagrożeń, które niesie dla młodych ludzi (chodź nie tylko dla nich) Internet, m.in. na nałogowe korzystanie z portali społecznościowych, gier internetowych, multimediów, komunikacji online; na stalking i inne formy prześladowania, na dostęp do treści pornograficznych, na uwodzenie przez Internet i kontakty z pedofilami, na bycie w świecie poza kontrolą dorosłych, na niebezpieczne mody i prześciganie się w epatowaniu bulwersującymi filmikami i zdjęciami, na wirusy komputerowe oraz kradzież i wyłudzanie danych, na instrukcje dotyczące domowych sposobów na używki itd.

Badania wskazują, że wraz z wiekiem wzrasta czas spędzany na portalach społecznościowych, komunikatorach czy w grach wirtualnych. Wśród uczniów w wieku 10 – 15 lat codziennie 40 % z nich spędza w Internecie ok. dwóch godzin, 24 % do czterech godzin, a 13 % dzieci w tym wieku jest stale online, gdyż nie rozstają się one z smartfonem!

Zjawisko nałogowego korzystania z telefonu komórkowego określane jest jako fonoholizm. Uzależnieni od smartfona korzystają z globalnej sieci w sposób zaburzający ich relacje z rzeczywistością, tracą kontrolę nad zachowaniem, znacznie pogarsza się ich funkcjonowanie  w sferze fizycznej, psychicznej, interpersonalnej, społecznej, rodzinnej i ekonomicznej.

Objawy uzależnienia od telefonu:

 • noszenie telefonu cały czas przy sobie
 • pojawienie się złości, a nawet agresji u osoby, która jest zmuszona rozstać się z telefonem
 • zastąpienie realnych kontaktów z innymi, komunikowaniem się z nimi za pomocą telefonu, unikanie wręcz kontaktów z innymi ludźmi
 • automatyczne sięganie po telefon, bez konkretnego powodu
 • częste komunikowanie się z innymi za pomocą mediów społecznościowych nawet w mało istotnych sprawach
 • odczuwanie silnego dyskomfortu, lęku i frustracji, czasem nawet pojawienie się ataków paniki w przypadku rozładowania telefonu i niemożności jego szybkiego naładowania
 • częste nerwowe sprawdzanie telefonu
 • omamy słuchowe – osobie uzależnionej często wydaje się, że słyszała dzwonek swojego telefonu
 • niemożność powstrzymania się od korzystania z telefonu w celu dokonania przeglądu portali społecznościowych, portali informacyjnych
 • utrudniony kontakt w relacjach rodzinnych. Bliscy są zaniedbywani z powodu nadmiernego poświęcania czasu nałogowi
 • brak kontroli nad upływającym czasem

Warto pamiętać, że ograniczenie dostępu do mediów cyfrowych, w tym urządzeń mobilnych, jest jednym z wielu działań możliwych do zastosowania. A w uczeniu korzystania ze smartfona skuteczniejsze są ustalone odpowiednio wcześnie i przestrzegane zasady niż stosowanie kar i zakazów.

O wpływie mediów cyfrowych na zdrowie psychiczne, fizyczne oraz społeczne należy mówić nie tylko dzieciom i młodzieży, ale przede wszystkim rodzicom i nauczycielom, bo to im jako wychowawcom potrzebna jest taka wiedza. Warto, by rodzice zdawali sobie sprawę z uzależnień behawioralnych (uzależnień od czynności, np. korzystania ze smartfona). Warto mówić o tym, bo mimo że są bardzo szkodliwe, to uzależnienia od czynności postrzegane są jako mniej niebezpieczne dla życia i zdrowia przez uczniów oraz ich rodziców. A, niestety, obecny system ochrony zdrowia nie oferuje praktycznie nic, jeżeli chodzi o leczenie tego typu uzależnień.

Warto pamiętać i podkreślać, ze to nie media niszczą więzi, ale osłabiane albo wręcz niszczone przez rodziców więzi (a to rzeczywistość dzieci w pieczy zastępczej) otwierają przestrzeń na nowe, ale w istocie obce dzieciom, bycie online!!! Dzieci kompulsywnie korzystające z „cyfrowych dobrodziejstw” są  „niezabezpieczone” w bezpośrednich kontaktach z innymi. Najlepszym czynnikiem chroniącym przed e-uzależnieniem jest dobrze zbudowana relacja w domu, w szkole, w najbliższej przestrzeni dziecka.

Patostreaming

Internet nigdy nie był wolny od ryzyka z jego korzystania, na które najbardziej narażone były i są dzieci oraz nastolatkowie – użytkownicy, którzy w wielu przypadkach nie potrafią jeszcze oddzielić fikcji od prawdy, szukają nowych form rozrywki, są ciekawi, spragnieni atencji i chcą nawiązywać nowe znajomości. Niestety, nie wszystkie pełne przemocy i szkodliwe materiały internetowe są uznawane wprost za nielegalne. Niektórzy twórcy internetowi balansują na granicy prawa. Ich przykładem są patostreamerzy, czyli osoby, które używając głównie transmisji na żywo, wytwarzają tzw. patotreści. Trudno o jedną definicję patologicznych treści zamieszczanych w internecie, jednak ogólnie można przyjąć, że są to streamy (transmisje live), shoty (zapisane fragmenty transmisji live), filmy i zdjęcia, za pomocą których nadawcy prezentują postawy i działania sprzeczne z przyjętymi ogólnie normami, obejmujące zachowania takie jak brutalność, agresja, przemoc, wulgarny język, poniżanie, znęcanie psychiczne, nadmierne używanie alkoholu. Są to demoralizujące i obraźliwe treści, które mogą mieć negatywny wpływ szczególnie na najmłodszych użytkowników internetu. W Polsce zjawisko patotreści jest obecne głównie na platformie YouTube i to tam się narodziło. Najbardziej popularną formą wśród patotreści są transmisje na żywo. Dla patostreamerów to format idealny – z jednej strony przyciągają odbiorców wrażeniem autentyczności i prawdziwego życia, z drugiej mija sporo czasu, zanim ktoś zgłosi szkodliwość transmisji i administrator portalu zareaguje, więc stream zdąży się już zakończyć. Dodatkowo podczas transmisji na żywo patostreamer może zachęcać odbiorców do wpłacania datków, tzw. donejtów (od angielskiego słowa donate – wspomagać). Donejty to zazwyczaj niskie
kwoty (ok. 2–5 zł), jednak patostreamerzy potrafią podczas jednej transmisji zarobić nawet kilka tysięcy złotych. Najczęściej udaje im się to dzięki umowie z widzami – jeśli odbiorcy wpłacą wspólnie np. 1000 zł, wówczas patostreamer podejmie konkretne działanie, takie jak podpalenie jakiegoś przedmiotu, uderzenie kogoś czy urządzenie libacji alkoholowej.
Skala popularności patotreści jest tak duża, że ten świat zaczął przenikać również do strefy offline.

Najskuteczniejszą formą profilaktyki jest bycie z dziećmi na co dzień i organizowanie wspólnych działań, zajęć i zabaw bez smartfonu !!!

^ W górę

Konkurs plastyczny

Szanowni Państwo zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na pracę promującą rodzicielstwo zastępcze skierowanym do uczniów klas II-IV ze szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Powiatu Jarocińskiego.

Zasadniczym celem konkursu jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego i zachęcanie do tworzenia rodzinnych form opieki nad dziećmi. Ponadto chcemy, aby konkurs przyczynił się do kształtowania postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży – uczestników konkursu oraz do zwiększenia akceptacji społecznej dla wychowanków rodzin zastępczych. Plakaty mają odzwierciedlać pozytywne aspekty rodzicielstwa zastępczego i budować korzystny klimat społeczny wokół opieki zastępczej. Więcej informacji o rodzicielstwie zastępczym znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej (www.pcprjarocin.pl).

Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w naszym konkursie i włączenia się w ideę promowania rodzicielstwa zastępczego.

Warto zauważyć, że tegoroczna edycja konkursu jest drugą edycją, zeszłoroczna była pilotażowa, a praca laureatki pierwszej nagrody ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Jarocinie – Jowity Witczak, została wykorzystana w projekcie materiałów promujących rodzicielstwo zastępcze w naszym powiecie.

Na prace konkursowe czekamy do dnia 10 listopada 2021 r. do godziny 15.30 (decyduje data wpływu do PCPR)

Konkurs plastyczny jest elementem kampanii na rzecz rodzicielstwa zastępczego i współfinansowany jest przez Fundację EY.

^ W górę

Projekt unijny pod nazwą „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kto może skorzystać z projektu?

Z zajęć prowadzonych w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej mogą skorzystać osoby, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu. W projekcie mogą brać także udział osoby z wrodzoną lub nabytą niepełnosprawnością, zmotywowane do podjęcia pracy, które dotychczas nigdy nie pracowały. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest jednak wymagane.

Potencjalni uczestnicy projektu muszą posiadać pozytywne rokowania do aktywności zawodowej, jak również wykazywać stabilny stan zdrowia, by po zakończeniu kompleksowej rehabilitacji móc podjąć pracę w wymiarze minimum 0,5 etatu.

Co jest celem projektu?

Głównym założeniem projektu jest przekwalifikowanie zawodowe jego uczestników i tym samym zdobycie pracy adekwatnej do zainteresowań oraz stanu zdrowia. Przy współpracy z lekarzami, psychologami i doradcami zawodowymi oraz dzięki zindywidualizowanemu podejściu terapeutów osoby te mogą znacznie szybciej powrócić na rynek pracy.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Średni czas pobytu osoby zakwalifikowanej do Ośrodka Kompleksowej Rehabilitacji to 6 miesięcy, z możliwością wydłużenia do roku.

Usprawniamy na trzech płaszczyznach:

• zawodowej – uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia poprzez doradztwo zawodowe i szkolenia;

• psychospołecznej – przywrócenie motywacji do podjęcia pracy oraz dalszego rozwoju, m.in. poprzez wsparcie psychoemocjonalne oraz psychoedukację;

• medycznej – przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym możliwym do osiągnięcia stopniu.

Więcej informacji o projekcie.

Kontakt do ambasadora projektu w Oddziale Wielkopolskim PFRON:

Tomasz Paczkowski

tel.: 504 852 298;

e-mail: tpaczkowski@pfron.org.pl.

Projekt realizowany jest w trybie ciągłym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym.

^ W górę

Wolontariusze poszukiwani!

^ W górę

Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie będące jednocześnie Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej, poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinie naturalnej lub przebywają w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:
– dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;
– mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
– nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielskiej nie jest im ograniczona ani zawieszona;
– wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
– są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem;
– mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania;

Rodzinę zastępczą mogą stworzyć nie tylko małżonkowie, ale i osoby samotne.

Rodzina zastępcza to czasowa forma opieki nad dzieckiem, które zostało częściowo lub całkowicie jej pozbawione.

Szczegółowych informacji udzielają koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej w PCPR w Jarocinie tel. 62 505-46-06

Zapraszamy do kontaktu z nami. Czekamy na Ciebie.

^ W górę

UWAGA STUDENCI!

Moduł II – dofinansowanie do edukacji na poziomie wyższym

Informujemy, że w dniach 20.09.2021r. 10.10.2021r. uruchomiony zostanie nabór na składanie wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II, dotyczący  I półrocza roku akademickiego/szkolnego 2021/2022.

Wnioski można składać w siedzibie PCPR lub w formie elektronicznej poprzez System SOW.

^ W górę

Informacja

Informujemy, iż w dniu 28.07.2021r. (środa) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie będzie nieczynny.

^ W górę

Uwaga!

Informujemy, iż w dniach od 19.07.2021r. do 02.08.2021r. kontakt osobisty lub telefoniczny z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie będzie możliwy  w godzinach od 7.30 do 13.30.

Umówione spotkania z psychologiem i prawnikiem pozostają bez zmian.

^ W górę

DOBRY START 300 dla ucznia

^ W góręLinki:Skip to content