Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.

Aktualności

Poszukujemy Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej

 W 2023r. Powiat Jarociński pozyskał środki na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, w związku z czym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie poszukuje asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej, którzy muszą spełniać jeden z dwóch warunków:
–   posiadać dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,
lub
– posiadać co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu.

Usługi asystencji osobistej będą polegać na pomocy asystenta w:
–  wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
–  wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
–  załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
–  korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, kino).

Okres realizacji Programu styczeń-grudzień 2023r.

Szczegółowych informacji dotyczących Programu można uzyskać pod numerem telefonu 724 555 026.

^ W górę

Nabór do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” Edycja 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w związku z przyjęciem dotacji przez Powiat Jarociński ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Liczba uczestników Programu, na które Powiat Jarociński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie uzyskało dofinansowanie to 24 osoby, w tym:
• 4 dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności  łącznie  ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
• 20 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym 10 osób z niepełnosprawnością sprzężoną.

Procedura zgłoszenia uczestników Programu.
W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:
• Karta zgłoszenia do Programu.
Do pobrania: Karta zgłoszenia do Programu.pdf
• Kopia orzeczenia o niepełnosprawności.
• Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej.
Do pobrania: Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji.pdf
• Oświadczenie o wyborze asystenta.
Do pobrania: Oświadczenie o wyborze asystenta.pdf

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

•  posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
lub
• posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
lub
• wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z w/w warunków.

Ważne! Za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2022r. poz. 66), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 8, finansowane ze środków publicznych.

Ważne! Od asystentów świadczących usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:
• Zaświadczenie o niekaralności.
• Informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru.

Komplet dokumentów należy składać do   04.01.2023 r.:
• w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Dworcowa 2, 63-200 Jarocin,
• za pośrednictwem poczty na adres j.w.
• na adres skrzynki odbiorczej na platformie e-PUAP:/PCPRjarocin/SkrytkaESP

O przyjęciu zadecyduje złożenie kompletu wymaganych dokumentów. Pierwszeństwo mają osoby, które zgłosiły swoją kandydaturę do programu na etapie diagnozy tj. do dnia 09.11.2022r, pozostałe zostaną wpisane na listę rezerwową.

Po zakończonym naborze, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie powiadomi w formie pisemnej o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia do Programu.

W przypadku trudności ze złożeniem wniosku lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt: tel. 724 555 026  lub 62 503 37 33.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.).

^ W górę

Zarządzenie nr 10/2022

Zarządzenie nr 10.2022 z dnia 19.12.2022r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w sprawie przyznawania dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Plik do pobrania.pdf

^ W górę

UWAGA!

Informujemy, że z przyczyn technicznych w dniu 13 grudnia 2022 (wtorek) kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny w Jarocinie będzie możliwy wyłącznie na numery komórkowe:

Sekretariat tel. 724 555 425

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  tel. 515 158 870

Dział Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych tel. 724 555 026

Ośrodek Interwencji Kryzysowej tel. 509 543 109

Dział Wsparcia Rodziny tel. 724 555 028

^ W górę

Wartości pracy grupowej

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie przez kilka miesięcy prowadzone były zajęcia w dwóch różnych grupach o zróżnicowanych założeniach i zasadach.

 Pierwsza grupa dla kobiet w kryzysie „NIE JESTEŚ SAMA”  miała na celu wzmocnienie emocjonalne osób, które w swoim życiu przeżywają różnorakie kryzysy zaburzające ich spokój i harmonię a wprowadzające w poczucie osamotnienia i pustki. Uczestniczki podczas spotkań uczyły się m.in. jak zadbać o siebie, jak być życzliwą dla siebie, jakie ćwiczenia oddechowe zastosować by poczuć się lepiej w stresującej sytuacji, zastanawiały się czym są granice w naszym życiu i co znaczy pilnować własnej odrębności i in.

Dzięki wspólnej pracy uczestniczki stały się bardziej pewne siebie i  bardziej gotowe do podejmowania różnych decyzji które wcześniej mogły wydawać się wręcz niemożliwe. Co czuły na zakończenie spotkań: „jestem silną kobietą”,  „dzięki grupie zauważyłam że każdy problem potrafi zniknąć”, „zauważam miłe chwile”, „będę walczyć o lepsze jutro”, „już wiem jak radzić sobie ze swoimi lękami”, „nie jestem sama”,  „akceptuję samą siebie”.

Druga grupa osób pracowała w programie korekcyjno–edukacyjnym „PARTNER” i obejmowała pracę mężczyzn, którzy w swoim życiu nie postępowali zgodnie z prawem jeśli chodzi o ich funkcjonowanie w rodzinie.

W części edukacyjnej praca koncentrowała się na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy, część korekcyjna ukierunkowana była na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych, naukę asertywności oraz konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia społecznego.

Kończący się czas dobrych spotkań w gronie osób które rozumieją swoje problemy i emocje a także wspólnie szukają rozwiązań niech sprawi aby kolejny etap w życiu okazał się spokojny i szczęśliwy.

Wyrazy uznania za uczestnictwo w zajęciach dla Uczestników oraz podziękowania za zaangażowanie dla Prowadzących.

^ W górę

16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć (25 listopada- 10 grudnia)

W dniach 25.11- 10.12 na całym świecie obchodzimy 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć. Akcja ma celu m.in. budowanie świadomości wokół zjawiska przemocy we wszystkich jej formach, z którą kobiety stykają się na co dzień w swoim życiu.

Kampania  od  30 lat organizowana  jest przez Centrum na rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet (Center for Women’s Global Leadership).

Inicjatorki, aby symbolicznie podkreślić związek między przemocą wobec kobiet, a naruszeniem praw człowieka, a także położyć nacisk na fakt, że taka przemoc jest pogwałceniem praw człowieka, wybrały dni między 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka).

Koordynatorką Kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze Względu na Płeć w Polsce jest Fundacja Autonomia, która prowadzi stronę internetową kampania16dni.pl z najważniejszym informacjami o kampanii oraz kalendarz wydarzeń.  Fundacja Autonomia w tym roku swoje działania skupia na prewencji przemocy i reagowaniu na przemoc ze względu na płeć w krajach objętych działaniami wojennymi i w krajach udzielających schronienia.
Kobiety stanowią 96%  osób poszukujących w Polsce schronienia po 24 lutego 2022. Czas wojny i działań zbrojnych to czas ogromnego zagrożenia przemocą ze względu na płeć wobec kobiet i dziewczynek  oraz osób z grup mniejszościowych. Wraz z wojną we wschodniej Ukrainie i zwiększoną obecnością wojskową na zamieszkałych obszarach, wzrosła liczba zgłoszonych przypadków przemocy ze względu na płeć, w tym  przemocy seksualnej. Uchodźcy-kobiety są szczególnie narażone na zwiększone ryzyko przemocy ze względu na płeć, w tym seksualnej (SGBV), handlu ludźmi i wyzysku, przemocy strukturalnej i interpersonalnej.

8 grudnia Fundacja zaprasza na seminarium on-line, organizowane w partnerstwie z Urzędem Miasta Krakowa oraz Przedstawicielstwem Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców w Polsce pn:

„Zapobieganie i reagowanie na przemoc ze względu na płeć w krajach objętych działaniami wojennymi w krajach udzielających schronienia”

  Zapisy na seminarium 8 grudnia: autonomia.org.pl/aktualnosci/seminarium

  Cel kampanii to wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć m. in. poprzez: budowanie świadomości, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka, oraz  wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie.

 Problemem przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Jarocińskiego zajmuje się Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie: Jarocin, ul. Dworcowa 2 , ( budynek dworca kolejowego – I piętro) tel. 62 747 74 60,  509 543 109

W każdej gminie ponadto przy Ośrodkach Pomocy Społecznej funkcjonują Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie.

W sytuacji „gorącej przemocy” bezwzględnie należy wezwać Policję pod nr tel 112

   POTRZEBUJESZ POMOCY- PRZYJDŹ lub ZADZWOŃ !!!!!

^ W górę

UWAGA!

Informujemy, że  z przyczyn technicznych w dniu 5 listopada 2022 (sobota) kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny w Jarocinie  będzie możliwy wyłącznie na numery komórkowe:

Sekretariat tel. 724 555 425

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  tel. 515 158 870

Dział Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych tel. 724 555 026

Ośrodek Interwencji Kryzysowej tel. 509 543 109

Dział Wsparcia Rodziny tel. 724 555 028

^ W górę

UWAGA!

Informujemy, że na podstawie zarządzenia nr 7/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie z dnia 19 października 2022 w dniu 31 października 2022 r. (poniedziałek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie będzie nieczynne. Natomiast dniem pracującym będzie dzień 5 listopada 2022 r. (sobota).

^ W górę

Dyżur Mediatora w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Informujemy, że w dniu 24 października 2022r. w godzinach od 17.30 do 18.30 w naszej siedzibie, Jarocin, ul. Dworcowa 2, I piętro, biuro nr 5 dyżurować będzie mediator, który będzie udzielał osobom zainteresowanym informacji czym jest mediacja, jakie są jej zalety, jak z niej skorzystać i czym skutkuje. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 62 747 74 60 lub 509 543 109.

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

^ W górę

Program „Asystent Osobisty Osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, ul. Dworcowa 2, 63-200 Jarocin pod nr tel. 724 555 026 lub 62 503 37 33.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.

^ W góręLinki:

Skip to content