Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.

Aktualności

Poszukujemy Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej

W 2022r. Powiat Jarociński pozyskał środki na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, w związku z czym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie pilnie poszukuje 4 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej, które muszą spełniać łącznie 2 warunki:

–   posiadać dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,

– posiadać co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu.

 Zgłoszenia przyjmujemy do 07.03.2022r. pod numerem telefonu 724 555 026.

^ W górę

UWAGA

Informujemy, że od dnia 01.03.2022r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd”:
– Moduł I –  od dnia 01.03.2022r. do dnia 31.08.2022r.,
– Moduł II – od dnia 01.03.2022r. do dnia 31.03.2022r. w ramach II półrocza roku akademickiego/szkolnego 2021/2022

^ W górę

W 2022 roku obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem przypadają na okres od 21 lutego (poniedziałek) do 27 lutego (niedziela).

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem to akcja pomocy koordynowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Specjaliści w tym czasie udzielają bezpłatnych porad prawnych i informacji o instytucjach udzielających pokrzywdzonym pomocy prawnej.

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne informacje prawne udzielane w różnych lokalizacjach, w tym w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także organizacjach pozarządowych.

W Powiecie Jarocińskim takich porad udziela Sąd Rejonowy w Jarocinie gdzie działa punkt konsultacyjny dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, który działa w godzinach od 13.00 do 14.00, na stronie Komendy Powiatowej Policji można też znależć informacje dotyczące pełnionych dyżurów. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Jarocinie możesz uzyskać wsparcie, poradę, pomoc w godzinach pracy ośrodka tj. od 7.30 do 15.30

Pragniemy poinformować, że na terenie Jarocina istnieje Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, który znajduje się na Placu Festiwalu Muzyki Rockowej 1

Dla kogo pomoc?:

Pomoc udzielana jest osobom pokrzywdzonym lub świadkom przestępstwa w okresie do 5 lat od momentu wystąpienia przestępstwa do momentu zgłoszenia się do Ośrodka lub do 5 lat wystąpienia skutków przestępstwa przeciwko mieniu, zdrowiu, życiu, przestępstwa bankowego, lichwy, alimentacyjnego, komunikacyjnego, na tle seksualnym, innych wyrządzonych przez inne osoby lub instytucje.

Formy pomocy:

Udzielana jest pomoc prawna, psychologiczna, psychiatryczna, materialna. W ramach pomocy materialnej można uzyskać bony na odzież, środki czystości, produkty żywnościowe, leki, sprzęt rehabilitacyjny, może być opłacony remont, czynsz, wyposażenie mieszkania, edukacja dzieci, przedszkole/ żłobek i in. Zapewniane jest całodobowe mieszkanie interwencyjne.

Jak uzyskać wsparcie?

Zgłosić się osobiście (po wcześniejszym umówieniu tel.) do Punktu Lokalnego w Jarocinie, Plac Festiwalu Muzyki Rockowej 1
wtorek godz. 15.00-20.00
środa godz. 15.00-20.00
 Nr telefonu 735 977 600 czynny w godzinach pracy punktu

^ W górę

Po poradę, wsparcie, rozmowę do Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

Informujemy iż od miesiąca marca br wznawiamy porady prawne w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dla mieszkańców Powiatu Jarocińskiego.

Porady będą obejmowały prawo rodzinne i opiekuńcze oraz porady prawne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Jakie sprawy sądowe są najczęstsze na gruncie przepisów prawa rodzinnego?

 • o rozwód,
 • o separację i zniesienie separacji,
 • o ustalenie nieistnienia małżeństwa,
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną,
 • o podział majątku małżeńskiego,
 • o władzę rodzicielską, w tym ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie władzy,
 • o alimenty, w tym o podwyższenie, obniżenie lub uchylenie alimentów,
 • o uregulowanie kontaktów z dziećmi rodziców, dziadków, innych osób,
 • o zmianę kontaktów lub zakazanie kontaktów,
 • o wydanie zarządzeń opiekuńczych,
 • o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa,
 • o ustalenie ojcostwa i in.

Przemoc w rodzinie: kiedy ma miejsce?

Przemoc domowa zachodzi wtedy, gdy członek gospodarstwa domowego próbuje wymusić uległość, wykorzystując swoją przewagę skłonić do określonego zachowania, bądź upokarza innych członków rodziny. Udowodnienie przemocy domowej bywa trudne, najczęściej uznaje się, że ma ona miejsce, gdy spełnione zostaną następujące cechy:
– relacje mają charakter podporządkowania, jedna ze stron wykorzystuje przewagę by zdominować drugą stronę,
– działania sprawcy są zamierzone,
– poprzez działania sprawcy następuje naruszenie dóbr osobistych i praw jednostki,
– działania sprawcy wywołują u ofiary poczucie krzywdy, bólu, cierpienia, narażają ofiarę na utratę zdrowia (także psychicznego) i życia.

Jestem ofiarą przemocy w rodzinie – co robić?

Ofiary przemocy domowej powinny złożyć na policji zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Rodzina, w której stwierdzono występowanie przemocy, powinna mieć uruchomioną procedurę tzw. niebieskiej karty- jest to oficjalny dokument, w którym wymieniane są fakty związane z przemocą, często też jest dowodem podczas rozpraw rozwodowych. Procedura ta ma charakter interwencyjno-pomocowy.

Jeśli potrzebujesz wsparcia lub pomocy, możesz zadzwonić na “Niebieską linię”

Na terenie Powiatu Jarocińskiego możesz zadzwonić do Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Jarocinie do pracownika socjalnego, który udzieli pomocy i wsparcia w kryzysie, umówi do psychologa lub prawnika, możesz wykonać telefon do pracownika socjalnego w swojej gminie gdzie są powołane Zespoły Interdyscyplinarne ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas rozmowy konsultanci udzielą Ci wsparcia i porady.

 Kontakt z prawnikiem, który wyjaśni, jakie prawne kroki możesz podjąć jako ofiara przemocy w rodzinie możesz umówić pod nr telefonu: Tel. 62 747 74 60,   509 543 109
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, ul. Dworcowa 2 (budynek dworca kolejowego, I piętro)

Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń  i umów się na spotkanie
Dyżury prawnika i psychologa będą odbywały się popołudniami

^ W górę

UWAGA!

Informujemy, że nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, zostaje wydłużony do dnia 18.02.2022r.

^ W górę

Nabór do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” Edycja 2022

Logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w związku z przyjęciem dotacji przez Powiat Jarociński ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Liczba uczestników Programu, na które Powiat Jarociński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie uzyskało dofinansowanie to 10 osób, w tym:
• 3 dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności  łącznie  ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
• 7 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Procedura zgłoszenia uczestników Programu.
W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:
• Karta zgłoszenia do Programu.

• Kopia orzeczenia o niepełnosprawności
• Informacja o oczekiwanym zakresie czynności w ramach usług asystenta.

• Oświadczenie uczestnika Programu.

Ważne! Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

• osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

• osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2022r. poz. 66), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 9, finansowane z innych źródeł.

Ważne! Od asystentów świadczących usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:
• Zaświadczenie o niekaralności.
• Informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym.

• Oświadczenie o wyborze asystenta.

Komplet dokumentów należy składać do 11 lutego 2022 r.:
• w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Dworcowa 2, 63-200 Jarocin, do urny wystawionej przed drzwiami wejściowymi

• za pośrednictwem poczty na adres j.w.

• na adres skrzynki odbiorczej na platformie e-PUAP: /PCPRjarocin/SkrytkaESP

O przyjęciu zadecyduje złożenie kompletu wymaganych dokumentów. W przypadku większej ilości zgłoszeń, w stosunku do pozyskanych na ten cel środków , Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie zastrzega sobie możliwość przyjęcia dodatkowych kryteriów oceny zgłoszeń.

Po zakończonym naborze, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie powiadomi w formie pisemnej o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia do Programu.

W przypadku trudności ze złożeniem wniosku lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt: tel. 724 555 026  lub 62 503 37 33.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Klauzula RODO:

^ W górę

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze pracownik socjalny w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w wymiarze 0,75 etatu

BIP – ogłoszenie

^ W górę

UWAGA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 03.01.2022r. informujemy, że w dniu 07.01.2022r. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie będzie nieczynne.

^ W górę

UWAGA

Informujemy, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej
przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie
będzie nieczynny do dnia 07.01.2022r.

^ W górę

UWAGA

w dniu 31.12.2021r. (piątek)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Jarocinie będzie czynne do godz. 13.00

^ W góręLinki:Skip to content