Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zadania PCPR w rehabilitacji społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie uprzejmie informuje o zadaniach powiatu realizowanych z zakresu  Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych:

1.1. Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych:

1.1.1. Zakres przedmiotowy dofinansowania:
•          sport

  • kultura
  • rekreacja

•          turystyka

1.1.2.Podmioty ubiegające się o dofinansowanie

  • osoby prawne, czyli jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, a więc np. fundacje, stowarzyszenia, związki sportowe itp.
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, czyli np. stowarzyszenia zwykłe, szkoły i domy pomocy społecznej nie prowadzone przez powiat.
    Jak z tego wynika; z bezpośredniego ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są osoby niepełnosprawne, które są tylko beneficjentami tego dofinansowania. Korzystają z podejmowanych w ramach dofinansowania działań uczestnicząc w nich.

1.1.3. Warunki uzyskania dofinansowania
O dofinansowanie  mogą ubiegać się, tylko te podmioty, które spełnią, łącznie następujące warunki:
•          prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat      przed dniem złożenia wniosku.
•          udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych   warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania.
•          udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na           sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków     PFRON.
•          nie mają zaległości wobec Funduszu,
•          w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie były strona umowy zawartej z     Funduszem i rozwiązanej z ich przyczyn,

1.1.4. Miejsce i termin złożenia wniosku

Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych tym wnioskiem. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania

1.1.5. Treść wniosku
Wniosek osoby prawnej i jednostki nieposiadającej osobowości prawnej powinien zawierać:
1)        nazwę podmiotu, siedzibę i adres,
2)        numer NIP oraz numer REGON,
3)        status prawny i podstawę działania,
4)        dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w sprawie,
5)        dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
6)        przewidywane efekty realizacji zadania dla osób niepełnosprawnych,
7)        nazwę banku i numer rachunku bankowego,
8)        miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,
9)        przewidywany koszt realizacji zadania,
10)      termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania,
11)      informację o ogólnej wartości nakładów dotychczas poniesionych przez   wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w       którym składany jest wniosek wraz z podaniem dotychczasowych źródeł       finansowania,
12)      udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
13)      informację o kwotach przyznanych wcześniej środków Funduszu z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia,
14)      wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków Funduszu.
W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą – do wniosku dołącza się ponadto informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.
Natomiast gdy jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej – do wniosku dołącza się potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej, informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku oraz informację. o pomocy publicznej.

1.1.6. Wysokość dofinansowania
Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji I turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

1.2. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny,

1.2.1. Zakres przedmiotowy dofinansowania,
• sprzęt rehabilitacyjny

1.2.2. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie
•          osoby niepełnosprawne,
•          osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą,
osoby prawne; czyli jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają        osobowość prawną,
•          jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, me prowadzone przez         powiat.

1.2.3. Warunki uzyskania dofinansowania
Osoby niepełnosprawne:
•          potrzeby wynikające z niepełnosprawności, i potwierdzone zaświadczeniem lekarza specjalisty opisującym stan      zdrowia oraz potrzebę rehabilitacji w warunkach domowych przy wykorzystaniu      zalecanego przez lekarza specjalistę sprzętu rehabilitacyjnego,

  • dochód w wysokości:

a)         50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
b)         65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
•          nie mają zaległości wobec Funduszu,
•          w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie były strona umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z ich przyczyn.
Do wniosku o dofinansowanie Wnioskodawcy załączają ofertę cenową sprzętu stanowiącego przedmiot dofinansowania.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:
•          prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co    najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.
•          udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
•          nie mają zaległości wobec Funduszu,
•          w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie były strona umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z ich przyczyn.

1.2.4. Miejsce i termin złożenia wniosku.
a)
Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu osoba niepełnosprawna składa do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania.
Termin złożenia wniosku – w każdym czasie.

b)         Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadające osobowości prawnej składa wniosek do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla siedziby albo miejsca prowadzenia działalności.
Termin złożenia wniosku – 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

1.2.5. Treść wniosku
Wniosek osoby niepełnosprawnej:

l)          imię, nazwisko, adres zamieszkania,
2)         numer NIP, PESEL
3)         cel dofinansowania,
4)         oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
5)         nazwę banku i numer rachunku bankowego,
6}        miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,
7)         przewidywany koszt realizacji zadania,
8)         informację o kwotach przyznanych wcześniej środków Funduszu z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia,
9)         wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków Funduszu,
10)       kopia orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1 lub art. 62 ustawy, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem l stycznia 1998 r.,

Wniosek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki nieposiadającej osobowości prawnej;
l)          nazwę podmiotu, siedzibę i adres,
2)         numer NIP oraz numer REGON,
3)         status prawny i podstawę działania,
4)         dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w sprawie,
5)         dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
6)         przewidywane efekty realizacji zadania dla osób niepełnosprawnych,
7)         nazwę banku i numer rachunku bankowego,
8)         miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,
9)         przewidywany koszt realizacji zadania,
10)       termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania,
11)       informację o ogólnej wartości nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składy jest wniosek wraz z podaniem dotychczasowych źródeł finansowania.
12)       udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
13)       informację o kwotach przyznanych wcześniej środków Funduszu z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia,
14) wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków Funduszu.

W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą – do wniosku dołącza się ponadto informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku

Natomiast gdy jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej – do wniosku dołącza się potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej, informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku oraz informację o pomocy publicznej.

1.2.6. Wysokość dofinansowania
Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

1.3.Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

1.3.1. Zakres przedmiotowy dofinansowania:
•          przedmioty ortopedyczne
•          środki pomocnicze

1.3.2. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie
• osoby niepełnosprawne

1.3.3. Warunki uzyskania dofinansowania

· dochód w wysokości:

a). 50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym..
b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
•          nie mają zaległości wobec Funduszu,
•          w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie były strona umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z ich przyczyn.

1.3.4; Miejsce i termin złożenia wniosku
Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu osoba niepełnosprawna składa do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania.
Termin złożenia wniosku – w każdym czasie.

1.3.5.Treść wniosku
l)          imię, nazwisko; adres zamieszkania,
2)         numer NIP, PESEL
3)         cel dofinansowania,
4)         oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
5)         kopia orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1 lub art. 62 ustawy, a w przypadku osoby, o które mowa w art. 67 ust. 3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r.
6)         faktura określającą: kwotę limitu  NFZ , kwotę  refundacji NFZ oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup wraz z potwierdzona za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

1.3.6. Wysokość dofinansowania
•          do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
•          do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a), wyznaczonego przez kasę chorych oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

1.4. Likwidacja barier funkcjonalnych

1.4.1. Zakres przedmiotowy dofinansowania:
•          bariery architektoniczne

  • bariery w komunikowaniu się

•          bariery techniczne

1.4.2. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie
• osoby niepełnosprawne

1.4.3. Warunki uzyskania dofinansowania
Ogólne:
•          umożliwienie lub znaczne ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem,
•          brak dofinansowania na ten cel w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku,
•          indywidualna potrzeba osoby niepełnosprawnej,
•          brak zaległości wobec Funduszu,
•          w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie były strona umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z ich przyczyn.

Szczególne:
– na likwidację barier architektonicznych:

  • trudności w poruszaniu się,

•          status: właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo zgoda właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,
– na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych:
•          potrzeby wynikające z niepełnosprawności

1.4.4. Miejsce i termin złożenia wniosku
Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu osoba niepełnosprawna składa do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania.
Termin złożenia wniosku – w każdym czasie.

1.4.5. Treść wniosku
Wniosek osoby niepełnosprawnej:
1)         imię, nazwisko, adres zamieszkania,
2)         numer NIP, PESEL
3)         cel dofinansowania,
4)         oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
5)         nazwę banku i numer rachunku bankowego,
6)         miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,
7)         przewidywany koszt realizacji zadania,
8)         termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania,
9)         informację o ogólnej wartości nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek wraz z podaniem dotychczasowych źródeł finansowania,
10)       udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
11)       informację o kwotach przyznanych wcześniej środków Funduszu z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia,
12)       wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków Funduszu.
13)       kopia orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1 lub    art. 62 ustawy, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.,

1.4.6. Wysokość dofinansowania
Do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zadania  z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane są zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (tekst jednolity z 2011 roku Dz. U. nr 127 poz. 721), a także rozporządzeniem Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz.U. z 2002 r. nr 96, poz. 861 z późn. zm.).

UWAGA !!!!

1.      Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

2.      Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych Powiatowi Jarocińskiemu na obecny rok i zatwierdzonych uchwałą Rady Powiatu  do wykorzystania na powyższe zadania.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można pobrać i składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Dworcowa2, 63-200 Jarocin, pokój nr 7 od poniedziałku do piątku od 7:30 – 15:30 lub ze strony internetowej www.pcprjarocin.pl

KONTAKT:  tel. (062) 503 37 33

e-mail: pcprjarocin@poczta.onet.pl

^ W góręLinki: