Program „AKTYWNY SAMORZĄD” skierowany dla osób niepełnosprawnych

Program „AKTYWNY SAMORZĄD” skierowany dla osób niepełnosprawnych

http://www.pfron.org.pl/ftp/Loga/logo_PFRON_2011_r.jpg

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie uprzejmie informuje, że w dniu  28 marca br. Uchwałą  nr 3/2012 Zarząd PFRON uruchomił program „AKTYWNY SAMORZĄD” skierowany dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie uprzejmie informuje, że w dniu  28 marca br. Uchwałą  nr 3/2012 Zarząd PFRON uruchomił program „AKTYWNY SAMORZĄD” skierowany dla osób niepełnosprawnych.

I. Program podzielony jest na 9 modułów:

1.  obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
2. obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
3. obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
4. obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
5. obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,
6. obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
7. obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
8. obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
9. obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

II. Adresatami programu są:
1. obszar A – dysfunkcja narządu ruchu
–  osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej i posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
–  osoby do 16 roku życia – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,

2. obszar B1 – dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzorku
– osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej  i posiadające znaczny stopień  niepełnosprawności,
–  osoby do 16 roku życia – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,

0. obszar B2 i B3-dysfunkcję narządu wzroku
– osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej i posiadające znaczny stopień niepełnosprawności
– osoby do 16 roku życia – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,

0. obszar B4-
– osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej i posiada znaczny stopień niepełnosprawności,
– osoba do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
– która jest lub w danym roku będzie beneficjentem pomocy w ramach obszaru: B1, B2 lub B3,

1. obszar C:
– osoba niepełnosprawna która posiada znaczny stopień niepełnosprawności,
– osoby do 16 roku życia – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
– nie może poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
– kobiety powyżej 60 roku życia oraz mężczyźni powyżej 65 roku życia mogą uczestniczyć w obszarze C programu, o ile są zatrudnieni.

0. obszar D –
– osoba niepełnosprawna która  posiada znaczny stopień niepełnosprawności,
– osoby do 16 roku życia – posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności
– jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

1. obszar E – dysfunkcja narządu ruchu
– pełnoletnia osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,

2. obszar F – jest w wieku aktywności zawodowej, posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i ma pod swoją opieką dziecko.
Rodzaj niepełnosprawności uprawniający do uczestnictwa w programie osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek, musi być potwierdzony:
–  w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności tej osoby albo w orzeczeniu równoważnym,
– w zaświadczeniu lekarskim, wydanym przez lekarza specjalistę o specjalizacji związanej z rodzajem niepełnosprawności adresata programu.

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:
– którzy posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
– ubiegający się o dofinansowanie w obszarze C, którzy w ciągu dwóch lat przed złożeniem wnioskuuzyskali pomoc ze środków PFRON na cele przewidziane w ramach obszaru D,
– ubiegający się o dofinansowanie w obszarach: A – E którzy w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskali odpowiednio na te cele pomoc ze środków PFRON,
– ubiegający się o dofinansowanie w obszarze D, jeśli nie upłynęła gwarancja udzielona na użytkowany wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym lub jego elementy, o dofinansowanie których wnioskodawcaubiega się w ramach wniosku.

III. Wysokość dofinansowania
Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w ramach poszczególnych obszarów programu wynosi, w przypadku:
1) obszaru A – 5.000 zł,
2) obszaru B1 – 5.000 zł,
3) obszaru B2 – 5.000 zł,
4) obszaru B3 – 12.000 zł,
5) obszaru B4:
a) dla osoby głuchoniewidomej – 1.500 zł,
b) dla pozostałych adresatów obszaru – 1.000 zł,
6) obszaru C – 7.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do 14.000 zł w indywidualnych przypadkach, wyłącznie w przypadku, gdy:
a) zwiększenie tej kwoty umożliwi zakup wózka dopasowanego do indywidualnych potrzeb zdrowotnych osoby niepełnosprawnej, będącej adresatem programu,
b) celowość zwiększenia kwoty dofinansowania zostanie potwierdzona przez eksperta powołanego przez realizatora programu,

7) obszaru D – 3.000 zł,

8) obszaru E:
a) dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł,
b) dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu)
– 600 zł,

9) obszaru F- 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 zł w ciągu roku – za każde dziecko wnioskodawcy przebywające w żłobku lub przedszkolu.

IV. Udział wnioskodawcy

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w ramach obszarów: A, B1, B2, B3, C, E i F. Wynosi w przypadku:
1) zakupu/montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (obszar A)
– 15% ceny brutto zakupu/usługi,
2) specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania (obszar B1)
– 10% ceny brutto zakupu,
3) urządzeń lektorskich(obszar B2) – 10% ceny brutto zakupu,
4) urządzeń brajlowskich(obszar B3) – 5% ceny brutto zakupu,
5) wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (obszar C)  – 10% ceny brutto zakupu,
6) kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B (obszar E) – 25% ceny brutto zakupu/usługi,
7) opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu
(obszar F)  – 15% kosztów tej opłaty.

V. Preferencje
Preferencje PFRON przysługujące wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków:
1) w 2012 roku preferowane są wnioski dotyczące:
a) osób niepełnosprawnych, które studiują lub uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych,
b) osób niepełnosprawnychaktywnych zawodowo,
c) mieszkańców obszarów wiejskich,

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie ul. Szubianki 21.

Szczegółowych informacji udzielają Aleksandra Walczak-Głąb, Maria Raś, Patryk Kulka, tel. (062) 5054606,  pokój nr 5.

Wnioski będzie można pobrać ze strony www.pcprjarocin.pl od dnia 01sierpnia 2012r.

Wnioski można  składać od 01 sierpnia do dnia 30 września 2012 r.

^ W góręLinki:

Skip to content