Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.

UWAGA!

W związku z Zarządzeniem nr  13 /2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Jarocinie z dnia 5 grudnia  2023r  informujemy, że  dzień  2 maja  2024r. (czwartek) ustala się dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. W zamian 18 maja 2024r. (sobota) będzie dniem pracującym. Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności  pracuje bez zmian.

^ W górę

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000,00 zł p.n.: USŁUGA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ, KOMPENSUJĄCA OPÓŹNIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEBYWAJĄCYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ – USŁUGA PSYCHOLOGICZNA –  (na rok 2024)

a) Prowadzenie psychologicznych zajęć indywidualnych rozwijających umiejętności społeczne  
b) Prowadzenie psychologicznych zajęć grupowych rozwijających umiejętności społeczne 

w ramach projektu nr FEWP.06.15-IZ.00-0003/23 Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”

Załączniki:

^ W górę

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuje o ogłoszonych zapytaniach ofertowych zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zadań realizowanych w ramach w ramach projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), nabór nr 7/FEWP.06.15-IZ.00-001/23 wniosek nr FEWP.06.15-IZ.00-0003/23.

Zapytanie ofertowe nr DWR.3211.1.2024.FEW z dnia 22.04.2024r.

Usługa wspierająca rozwój, kompensująca opóźnienia dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej (dalej PZ) – usługa logopedyczna –  (na rok 2024):
a) diagnoza logopedyczna 
b) terapia logopedyczna 
Szczegóły znajdują się pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/188458

Zapytanie ofertowe nr DWR.3211.2.2024.FEW z dnia 22.04.2024r.

USŁUGA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ, KOMPENSUJĄCA OPÓŹNIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEBYWAJĄCYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ  – USŁUGA REHABILITACYJNA –  (na rok 2024)
a) diagnoza/konsultacja fizjoterapeutyczna
b) fizjoterapia
Szczegóły znajdują się pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/188536

Zapytanie ofertowe nr DWR.3211.3.2024.FEW z dnia 22.04.2024r.

USŁUGA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ, KOMPENSUJĄCA OPÓŹNIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEBYWAJĄCYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ  (na rok 2024) terapia pedagogiczna
Szczegóły znajdują się pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/188538

^ W górę

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie
poszukuje kandydata na stanowisko

PSYCHOLOGA
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Do obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku Psychologa należy w szczególności:
– dokonanie diagnozy sytuacji kryzysowej,
– udzielanie pomocy psychologicznej klientom Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
– prowadzenie poradnictwa i konsultacji psychologicznych,-indywidualne oraz grupowe oddziaływania wobec klientów OIK,
– udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy.

Warunki pracy: umowa zlecenie, obecnie 8-10 h miesięcznie

Wymagania: wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.

CV zawierające dane do kontaktu, opis posiadanego wykształcenia i ewentualnych dodatkowych kwalifikacji oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych można przesyłać na adres poczty elektronicznej: pcpr@pcprjarocin.pl

^ W górę

UWAGA!

W związku z Zarządzeniem nr 13/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Jarocinie z dnia 5 grudnia  2023r  informujemy, że dzień 29 marca  2024 r. (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.

^ W górę

Poszukujemy Asystenta  Osobistego Osoby z Niepełnosprawnością w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie poszukuje osoby na stanowisko asystenta osobistego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 dla osoby z niepełnosprawnością mieszkającej w gminie Jarocin. Usługa asystencji osobistej ma polegać na:
– wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
– wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
– wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
– wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się
z otoczeniem.

Osoba na w/w stanowisko musi spełniać jeden z dwóch warunków:
–    posiadać dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta,
lub
– posiadać co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym
np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu.

     Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 724 555 026.

^ W górę

Informacja – turnusy rehabilitacyjne

Wykaz przyznanych i nieprzyznanych dofinansowań – turnusy rehabilitacyjne 2024

Wykaz przyznanych dofinansowań – turnusy rehabilitacyjne 2024.pdf

Wykaz nieprzyznanych dofinansowań – turnusy rehabilitacyjne 2024.pdf

^ W górę

Informacja

Informujemy, że od dnia 01.03.2024 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”:
– Moduł I –  od dnia 01.03.2024 r. do dnia 31.08.2024 r.,
– Moduł II – od dnia 01.03.2024 r. do dnia 31.03.2024 r. w ramach II półrocza roku akademickiego/szkolnego 2023/2024

^ W górę

23 lutego – Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym

23  lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym – to doskonała okazja, aby podkreślić, że dobroczynność zawsze się opłaca.

^ W górę

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (19-23 lutego br.)

Od 21 lat obchodzimy w Polsce Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw, przypadający 22 lutego. Co roku w tym czasie Ministerstwo Sprawiedliwości koordynuje obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (19-23 lutego br.). W akcję włączają się sądy, prokuratury, komendy policji i inne instytucje pomocowe. Wszędzie tam osoby dotknięte przestępstwem mogą otrzymać bezpłatną poradę.

W Powiecie Jarocińskim takich porad udziela Sąd Rejonowy, gdzie w dniach od 19 – 23 lutego 2024r. w godz. od 13.00 do 15.00 zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny dla osób pokrzywdzonych przestępstwem Al. Niepodległości 15, Jarocin. Na stronie Komendy Powiatowej Policji można też znaleźć informacje dotyczące pełnionych dyżurów w Jarocinie, w Żerkowie, Kotlinie i Jaraczewie.

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie można uzyskać wsparcie, poradę, pomoc w godzinach pracy ośrodka tj. od 7.30 do 15.30, a po umówieniu telefonicznym lub osobistym także wsparcie psychologiczne i/lub prawne tel. 62 747-74-60, 509 543 109.

Przez cały rok osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą zgłaszać się do placówek finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości. To miejsca, w których można uzyskać bezpłatną, szybką i profesjonalną pomoc. Jest to wsparcie prawne i psychologiczne, a w razie potrzeby również pomoc materialna, dostosowana do potrzeb.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Jarocinie (Okręgowy Ośrodek w Kaliszu)

Wejście do Punktu Pomocy z ułatwieniami dostępu dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Szczegóły pod podanym poniżej numerem telefonu.
Jarocin pl. Festiwalu Muzyki Rockowej 1, tel.: 735 977 600
Wtorek 15:00 – 20:00
Środa 15:00 – 20:00

Do błyskawicznego kontaktu służy również całodobowa ogólnokrajowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym (+48 222 309 900) oraz specjalny adres e-mail: info@numersos.pl

^ W góręLinki:

Skip to content