Dotacje z POKL

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego konkursem nr DWF_1.3.2_3_2010, na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna Działanie 1.3 – Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.2 – Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego uprzejmie informujemy, że w ramach tego konkursu istnieje również możliwość aplikowania o środki na tworzenie rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka. Możliwość taka powstaje w sytuacji godzenia roli rodzica z jednoczesną aktywizacją zawodową do pracy w charakterze zawodowej rodziny zastępczej lub  osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka.

Konkurs ma charakter zamknięty. O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, z wyjątkiem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Wnioski o dofinansowywanie realizacji projektu należy składać osobiście, przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską. Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15 od dnia 8 marca 2010 r. do dnia 16 kwietnia 2010 r.
w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa.

Wszystkie informacje

^ W góręLinki:

Skip to content