Archiwum 2010

O projekcie

Szanowni Państwo!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie przystępuje do realizacji kolejnego etapu projektu systemowego pn. „Lepszy start – wsparcie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Działania realizowane w projekcie w 2010 r. wchodzą w zakres działań realizowanych w dwóch Programach Powiatowych tj.  Programu Aktywności Lokalnej oraz Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Instrumenty aktywizacyjne skierowane są do 43 osób w wieku aktywności zawodowej, nieaktywnych zawodowo i/lub zatrudnionych i zagrożonych wykluczeniem społ., które chciałyby zmienić zatrudnienie i potrzebują pomocy, z Powiatu Jarocińskiego, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (np. ze wsparcia PCPR lub właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodek Pomocy Społecznej). Wśród nich jest 10 matek samotnie wychowujących co najmniej 1 dziecko, bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i odpowiedzialnych za utrzymanie rodziny, oraz 33 osoby z niepełnosprawnością (ok. 23 kobiety), w tym 13 kobiet po mastektomii oraz 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną, upośledzeniem umysłowym, chorobami psychicznymi i neurologicznymi(ok. 10 kobiet).

Program Aktywności Lokalnej
Program Aktywności Lokalnej skierowany do 10 kobiet samotnie wychowujących co najmniej 1 dziecko. W ramach PAL podpisane zostaną Indywidualne Plany Działania jako zespół instrumentów aktywizacyjnych w skład, których wejdą:
– Warsztaty grupowe dla samotnych matek, w ramach grupowego poradnictwa specjalistycznego dla 10 matek, mające na celu zwiększenie poczucia własnej wartości, poprawnej komunikacji, wypracowania umiejętności wychowawczych, sposobów radzenia sobie z problemem. Zajęcia przez 8 tyg. po 3 h w tyg. w okresie od maja do lipca 2010 r.
– Obóz motywacyjno-wzmacniający – w ramach 5 dni obozu wyjazdowego 10 B.O dostarczone zostanie wsparcie emocjonalne z zakresu podejmowania osobistych decyzji i znalezienia motywacji do dalszego życia. Termin: lipiec 2010 r.
Szkolenia prowadzone będą w blokach zajęciowych:
1.Warsztaty kreowania wizerunku (12h) Wsparcie B.O w zakresie osiągnięcia i utrzymania odpowiedniego wizerunku zewnętrznego – brak takich umiejętności często stanowi przeszkodę w funkcjonowaniu w życiu społecznym i przede wszystkim zawodowym.
II. Zajęcia prawne – informacje na temat praw i możliwości prawnych (8h), ze szczególnym uwzględnieniem elastycznych form zatrudnienia dla matek samotnie wychowujących dzieci,
III. Zajęcia terapeutyczno-relaksacyjne (15h), zajęcia mają na celu wyciszenie i odzyskanie wewnętrznego spokoju, oderwanie się od problemów codziennego życia, (joga, arteterapia, itp.)
IV. Zajęcia rodzic + dziecko – wzmacnianie więzi, budowanie umiejętności wychowawczych (10h), połączonych z integracją i atrakcyjnym spędzaniem wolnego czasu.
– Obóz dla dzieci – organizacja czasu wolnego dla 15 dzieci równolegle na obozie dla matek (5 dni): gry i zabawy, wycieczki, wspólne tańce, Opiekunowie w miarę możliwości będą realizowali z dziećmi zajęcia uczące radzenia sobie ze stresem i budowania samooceny, szczególne ważne dla dzieci wychowywanych przez samotne matki. Termin: lipiec 2010 r.
– Kurs aktywnego poszukiwania pracy; dla 10 B.O w wymiarze 21 h przez 3 dni x 7h, mające na celu zniwelowanie barier psychologicznych, przedstawienie metod skutecznej komunikacji, sposobów radzenia sobie ze stresem, oraz nauczenie metod skutecznej autoprezentacji i przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy oraz tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Termin: czerwiec 2010 r.
– Kurs komputerowy; dostarczy i utrwali wiedzę z podstaw obsługi komputera, dla 10 B.O w wymiarze 40 h/tyg. Termin: lipiec 2010 r.
W czasie wszystkich form wsparcia dla mam zapewniona zostanie opieka nad dziećmi Beneficjentek Ostatecznych.
Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, skierowany do kobiet po mastektomii i osób z niepełnosprawnością intelektualną, upośledzeniem umysłowym, chorobami psychicznymi i neurologicznymi. Zawarte w jego ramach Indywidualne Plany Działania (IPDz) będą obejmowały instrumenty aktywnej integracji realizowane w postaci:
Dla grupy B.O z niepełnosprawnością, po zabiegu mastektomii:
– Turnus rehabilitacyjny. 13 Beneficjentek Ostatecznych otrzyma wsparcie w formie zorganizowanego turnusu rehabilitacyjnego -14 dni, ze względu na stan zdrowia. Działanie to ma szczególnie wzmocnić te osoby poprzez możliwość poznania nowych miejsc i osób, co ma wpłynąć na wzrost motywacji do uczestnictwa w projekcie oraz podejmowania działań na rzecz zmiany swojej pozycji na rynku pracy. Uczestniczki będą miały zapewniony dowóz na miejsce odbywania turnusu rehabilitacyjnego. Termin: wrzesień 2010 r.
– Kurs komputerowy; dostarczy i utrwali wiedzę z podstaw obsługi komputera, zakończony zaświadczeniem dla 13 Beneficjentek  Kurs w wymiarze 40 h/tyg. Termin październik 2010r.
– Grupowe warsztaty umiejętności psychospołecznych – 35 h przez 5 dni x 7h, mające na celu zniwelowanie barier psychologicznych, przedstawienie metod poszukiwania pracy, skutecznej komunikacji, sposobów radzenia sobie ze stresem, oraz nauczenie metod skutecznej aplikacji w poszukiwaniu pracy oraz tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Termin październik 2010r.
– Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym; 13 uczestniczek po 2 h, razem 26 h, mające na celu określenie potencjału zawodowego uczestników i przygotowanie ich do poszukiwania zatrudnienia poprzez naukę zachowania się na rozmowie kwalifikacyjnej, Termin: październik/listopad 2010r.
Dla B.O z niepełnosprawnością intelektualną, upośledzeniem umysłowym i chorobami psychicznymi i neurologicznymi wsparcie stanowić będą:
– Grupowe warsztaty psychologiczno doradcze- 35 h przez 5 dni x 7 h, mające na celu zniwelowanie barier psychologicznych, przedstawienie metod poszukiwania pracy, skutecznej komunikacji, sposobów radzenia sobie ze stresem, oraz nauczenie metod skutecznej aplikacji w poszukiwaniu pracy. Termin maj 2010 r.
– Obóz Aktywnej Integracji – forma wyjazdowa, 5 dni dla 20 Beneficjentów, Termin: czerwiec 2010 r. zajęcia w blokach tematycznych dla 2 grup po 10 os:
I. Kurs umiejętności społecznych (12 h) -zajęcia po 10 os. Komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, asertywność , negocjacje, konflikty i ich rozwiązywanie
II. Kurs tańca i arteterapia (6h)-jako skuteczna metoda pracy w walce ze stresem, smutkiem, depresją.
III. Warsztaty kreowania wizerunku (12h) – Wsparcie uczestników projektu w zakresie osiągnięcia i utrzymania odpowiedniego wizerunku zewnętrznego IV. Zajęcia integracyjne – poświęcone przełamywaniu barier oraz rozwijaniu umiejętności pracy w grupie (15 h).
– Obóz Aktywnej Integracji – równoległy udział 5 opiekunów ON, przewidziany dla tych, którzy na co dzień wymagają wsparcia opiekuna, dla opiekunów odbywać się będą zajęcia w zakresie: 12 h – Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem opiekuńczym – wymiana doświadczeń, dobre praktyki, dyskusje, grupa wsparcia, Kurs tańca i arteterapia razem z Beneficjentami (6h), zajęcia społeczno-prawne, wsparcie procesu rehabilitacji społ. i zawód, przez opiekunów – informacje nt. praw i ulg, poszukiwania pracy przez podopiecznych etc.
– do wyboru uczestników kurs podstaw obsługi komputera (ok.40h) lub kurs profesjonalnego sprzątania (ok.60h) zajęcia odbywać się będą w grupach ok. 10 os. dobranych na podstawie indywidualnej ścieżki rozwoju, Termin: czerwiec/lipiec 2010r.
W czerwcu 2010 r. odbędzie się impreza integracyjna dla uczestników projektu w ramach Programu Aktywności Lokalnej i Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych i osób z ich otoczenia oraz podopiecznych PCPR w Jarocinie. Impreza o charakterze kulturalnym i sportowym mająca na celu integrację środowiska, wymianę doświadczeń oraz wspólną zabawę. Planowana liczba 100 uczestników. W ramach imprezy planowane są konkursy z nagrodami, zabawa taneczna, atrakcje sportowe, poczęstunek.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMACH I REKRUTACJI:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie,
ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin
tel. (62) 505 46 06 oraz
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie,
ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin
tel. (62) 747 74 60

Cele projektu

Projekt obejmie wsparciem 43 osoby (w tym ok. 33 kobiety) w wieku aktywności zawodowej, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych, korzystających z pomocy społ. W grupie spełniającej powyższe warunki będzie: 10 matek samotnie wychowujących co najmniej 1 dziecko, bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i odpowiedzialnych za utrzymanie rodziny. 33 osoby z niepełnosprawnością (ok. 23 kobiety), w tym 13 kobiet po mastektomii oraz 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną, upośledzeniem umysłowym, chorobami psychicznymi i neurologicznymi(ok. 10 kobiet). Oba rodzaje niepełnosprawności powodują, że osoby są długotrwale bezrobotne, a to rodzi niechęć pracodawców do zatrudniania tych osób. Zarówno samotne matki jak i osoby niepełnosprawne należą do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wymagają wsparcia w powrocie na rynek pracy szczególnie biorąc pod uwagę fakt często zbyt niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacji (np. nieumiejętność obsługi komputera). Ich powrót do pracy jest ważny ze wzgl. na wagę przywrócenia im wiary we własną godność, zdolność decydowania o swoim życiu oraz uniezależnienia się ekonom. Są to osoby, które zanim pojawią się na rynku pracy muszą pokonać wiele barier. Przeszkodą w aktywizacji społ. i zawód, jest niska samoocena oraz niedostateczne zdolności interpersonalne utrudniające im poszukiwanie pracy, a także bariery zewnętrzne w postaci konieczności zapewnienia opieki nad dziećmi oraz pokonanie uprzedzeń pracodawcy do osób powracających po długiej przerwie na rynek pracy, tym bardziej osób z zaburzeniami psychicznymi. W obu grupach szczególny problem stanowi powrót na rynek pracy ze względu na długi okres absencji poza nim, niewystarczające lub często zbyt niskie kwalifikacje. Brakuje im nie tylko umiejętności zawodowych, ale również umiejętności społecznych. Dlatego też, szczególnie ważne jest wsparcie psychologiczne tych osób, aby wzmocnić ich samoocenę i motywację do poszukiwania pracy. Bezrobotne kobiety, borykające się z samodzielnym utrzymywaniem gosp. domowych i wychowywaniem dzieci, jak i osoby niepełnosprawne, bezrobotne są w znacznym stopniu zależne finansowo od swoich rodzin, a także systemu instytucji pomocowych. Wiąże się to negatywnymi skutkami psychologicznymi co stanowi podłoże do występowania dysfunkcji o charakterze patologii społ. Ważne jest, aby wesprzeć je w poszukiwaniu pracy i pomóc im w zmianie sytuacji życiowej.

Projektowane działania mają na celu głównie wsparcie aktywności i mobilności zawód, i społ. oraz zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem z terenu powiatu jarocińskiego.
Za cele szczegółowe przyjęto: odbudowanie poczucia własnej wartości, zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły, zwiększenie samodzielności do pełnienia ról społecznych, nabycie umiejętności komunikacyjnych, zwiększenie umiejętności efektywnego poszukiwania pracy

^ W góręLinki:

Skip to content