Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM W 2011 r.
„Lepszy start – wsparcie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia
podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie”
I. Informacje ogólne.

1. Regulamin określa podstawowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie „Lepszy start – wsparcie
aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia podopiecznych Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Jarocinie” współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny
w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) – Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
2. Okres realizacji Projektu: od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
II. Słownik pojęć.
1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:
Realizator Projektu/PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie,
Beneficjent Ostateczny(BO) – zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym
regulaminie osoba która nie pracuje i jest w wieku aktywności zawodowej lub pracuje, lecz jest zagrożona
wykluczeniem społecznym, bezpośrednio korzystająca z pomocy w ramach działań Projektowych,
zainteresowana podnoszeniem własnych kwalifikacji zawodowych oraz powrotem na rynek pracy,
UE – Unia Europejska,
EFS – Europejski Fundusz Społeczny,
Projekt – „Lepszy start – wsparcie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia
podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie”,
PO KL 2007-2013 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,
Biuro Projektu – siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, ul. Szubianki 21, 63-200
Jarocin,
Indywidualny Plan Działania skrót: IPDz – jest to pisemna umowa pomiędzy osobą korzystającą ze
świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem powiatowego centrum pomocy rodzinie, mająca na celu
określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się
w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno – zawodowej oraz przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu.
Program Aktywności Lokalnej – kompleks działań na rzecz aktywizacji społecznej
i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej, skierowany do 10 kobiet doznających przemocy
domowej – załącznik do regulaminu, do wglądu w Biurze Projektu.
Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – kompleks działań na rzecz
aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, skierowany do 35 osób
niepełnosprawnych z powiatu jarocińskiego. – załącznik do regulaminu, do wglądu w Biurze Projektu
III. Cel i założenia Projektu.
1. Celem Projektu jest wsparcie aktywności i mobilności zawodowej i społecznej oraz zdolności do
zatrudnienia osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, w tym kobiet – ofiar przemocy w rodzinie, osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z terenu powiatu jarocińskiego.
2. Założeniem Projektu jest wsparcie zawierające różne instrumenty aktywnej integracji.
3. Założone w Projekcie formy wsparcia mają na celu wzmocnienie postaw samodzielności życiowej,
umiejętności świadomego kształtowania swojej ścieżki zawodowej, zgodnie z osobistymi zainteresowaniami, predyspozycjami i kwalifikacjami zawodowymi oraz potrzebami rynku pracy poprzez doradztwo zawodowe, wsparcie w powrocie na rynek pracy.
4. Działania podejmowane w Projekcie obejmują realizację założeń zawartych w: Programie Aktywności
Lokalnej i Programie Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
IV. Rekrutacja.
1. W Projekcie uczestniczyć mogą osoby, które spełniają następujące warunki:
– są w wieku aktywności zawodowej,
– zamieszkują na terenie powiatu jarocińskiego
– korzystały lub korzystają ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie lub właściwego
ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej.
– są nieaktywne zawodowo i/lub poszukują nowych możliwości pracy,
– chcą zmienić swoją sytuację życiową i zawodową
– kobiety – ofiary przemocy w rodzinie (w przypadku kwalifikacji do Programu Aktywności Lokalnej),
– posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny
2. Uczestnik Projektu ma obowiązek bezzwłocznego powiadomienia pracowników Biura Projektu
o każdej zmianie okoliczności określonej w ust. 1 (np. wypowiedzenie stosunku pracy).
3. Rekrutacja Beneficjentów do Projektu zostanie przeprowadzona w miesiącach V-VIII 2011 roku na
podstawie otrzymanych Kwestionariuszy Zgłoszeniowych. Jednocześnie uczestnicy zostaną poproszeni o
zapoznanie się z Regulaminem, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
4. Rekrutację poprowadzi Biuro Projektu znajdujące się w Jarocinie, ul. Szubianki 21. Biuro Projektu czynne
jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.
5. Kwalifikacja na szkolenia będzie odbywała się na podstawie złożonego kwestionariusza zgłoszeniowego i
kryteriów projektowych. Oceny rekrutacyjnej dokona Zespół rekrutacyjny
w składzie: Kierownik PCPR, Koordynator Projektu, pracownik PCPR.
6. Każdy Beneficjent Ostateczny zostanie powiadomiony pisemnie o zakwalifikowaniu do udziału
w Projekcie.
7. Beneficjenci po zakwalifikowaniu do Projektu powinni uzupełnić komplet dokumentów, w skład którego
wejdą:
· wypełniony kompletnie i czytelnie podpisany formularz zgłoszeniowy, (dostępny w Biurze Projektu)
· deklarację uczestnictwa w Projekcie po zakwalifikowaniu, (dostępny w Biurze Projektu),
· kserokopię dowodu osobistego (w celu potwierdzenia tożsamości, wieku i miejsca zameldowania),
· oświadczenie o braku zatrudnienia lub zatrudnieniu/zaświadczenie o zatrudnieniu
· oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, dla celów rekrutacyjnych,
monitoringu i ewaluacji Projektu.
· oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia w ramach innych Działań i Priorytetów
8. Beneficjent Ostateczny wraz z pracownikiem PCPR sporządzi ocenę socjalną obecnej sytuacji życiowej
mającą na celu potwierdzenie konieczności udziału w Projekcie
9. Złożone przez Beneficjenta dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.
10. Formularze dokumentów rekrutacyjnych – stanowiące załączniki są dostępne w Biurze Projektowym.
11. Nie złożenie kompletu podpisanych dokumentów wymienionych w pkt. IV.7 powoduje skreślenie z listy
Kandydatów.
12. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły, aż do zakwalifikowania planowanej liczby 45 osób. W
sytuacji większej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.
13. Beneficjent Ostateczny może, z ważnych przyczyn osobistych zrezygnować z udziału w projekcie, w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu. O rezygnacji musi natychmiast powiadomić PCPR.
Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.
V. Organizacja i zakres wsparcia.
1. Projekt przewiduje bezpłatne uczestnictwo w kompleksowym programie aktywizacyjno- szkoleniowym
obejmującym w zależności od indywidualnej ścieżki uczestnictwa Beneficjenta
w Projekcie na którą składają się :
– indywidualne poradnictwo specjalistyczne,
– zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej,
– edukacyjna i terapeutyczna grupa wsparcia,
– jednodniowa wycieczka kobiet ofiar przemocy wraz z dziećmi,
– obóz aktywnej integracji dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
– obóz aktywnej integracji dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
– turnus rehabilitacyjny,
– kurs komputerowy,
– spotkania z doradcą zawodowym w czasie trwania turnusu,
– kurs profesjonalnego sprzątania,
– warsztaty poszukiwania pracy.
2. Indywidualna ścieżka uczestnictwa Beneficjenta w Projekcie zostanie sporządzona w formie pisemnej, jako Indywidualny Plan Działania i podpisany zostanie on przez Beneficjenta i pracownika PCPR. Wymagana jest akceptacja ustaleń zawartych w IPDz przez Kierownika PCPR.
3. Terminy i miejsce odbywania się poszczególnych form wsparcia zostaną przekazane uczestnikom
w terminie 14 dni przed rozpoczęciem.
4. Każdy z uczestników szkolenia ma zapewnione:
– materiały szkoleniowe oraz materiały pomocnicze,
– możliwość uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (po spełnieniu warunku obecności)
– poczęstunek w trakcie zajęć
– opiekę nad dziećmi (dotyczy ofiar przemocy)
5. W ramach działań w Projekcie dla wszystkich Beneficjentów Ostatecznych i ich otoczenia oraz
podopiecznych PCPR zostanie zorganizowana impreza integracyjna we wrześniu 2011 r.
VI. Uprawnienia i obowiązki Beneficjenta Ostatecznego.
1. Beneficjent Ostateczny uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w Projekcie systemowym „Lepszy start – wsparcie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia podopiecznych
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie”
2. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do potwierdzania swojej obecności na wszystkich formach
wsparcia na liście obecności własnoręcznym podpisem. Korzystanie z indywidualnych usług doradczych
będzie potwierdzona własnoręcznym podpisem na IPDz po przeprowadzonej usłudze doradczej.
3. Realizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności Beneficjenta Ostatecznego spowodowanego chorobą
lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie wymaga telefonicznego zawiadomienia lub złożenia
pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności, lub potwierdzenia przez pracownika powiatowego
centrum pomocy rodzinie.
4. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do wypełnienia w trakcie trwania wszystkich form wsparcia ankiet
oceniających szkoleniowca, realizatora oraz zakres merytoryczny wsparcia.
5. Warunkiem ukończenia Projektu i uzyskania zaświadczenia o jego ukończeniu jest odpowiednia
frekwencja, tzn. udział, w co najmniej 80% zajęć zaplanowanych w IPDz
6. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do przestrzegania:
– Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie
– ustalonego porządku i organizacji pracy,
– przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
– przepisów przeciwpożarowych,
– przyjętego sposobu potwierdzania obecności na kursie/szkoleniu,
– określonych w harmonogramie zajęć godzin trwania kursu/szkolenia.
7. Za nieprzestrzeganie powyższych obowiązków, na Beneficjenta Ostatecznego może być nałożona
kara usunięcia z Projektu.
8. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy uczestników kursu w
przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.
9. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy osób zakwalifikowanych do
Projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
10. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany zwrócić
otrzymane materiały szkoleniowe i pomocnicze.
VII. Postanowienia końcowe.
1. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Beneficjent Ostateczny nie pokrywa żadnych kosztów związanych
z udziałem w Projekcie.
2. Sprawy nie uregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Realizatora – Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Jarocinie.
3. Ostateczna interpretacja „Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie” należy do PCPR w oparciu
o stosowne dokumenty programowe znajdujące się na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz
stronach Instytucji Pośredniczących I stopnia-Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od chwili ogłoszenia. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Jarocinie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje
zainteresowanych na własnej stronie internetowej.

^ W góręLinki:

Skip to content