Dobry Start

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2018 roku w formie papierowej będą przyjmowane wnioski o świadczenie „ Dobry start”. Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września 2018 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, pomoc zostanie wypłacona w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku (jednorazowo) w wysokości 300,00 zł, w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia 24 roku życia.

Szkoła – oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, szkołę artystyczną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Wnioski o świadczenie „Dobry start” mogą składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie według miejsca odpowiednio zamieszkania lub siedziby placówki:

– rodziny zastępcze,

– osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,

– dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych,

– dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,

– osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia. Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

UWAGA! świadczenie nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu oraz w szkole policealnej lub w szkole dla dorosłych.

Informacja o przyznaniu świadczenia „Dobry start” przekazana zostanie na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej o ile wnioskodawca wskaże adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, PCPR w Jarocinie poinformuje wnioskodawcę o możliwości odbioru informacji o przyznaniu świadczenia.

Wnioski w formie papierowej należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, Dział Wsparcia Rodziny, ul. Dworcowa 2, pokój nr 9, w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Do pobrania:

^ W góręLinki:

Skip to content