Możesz zostać rodzicem zastępczym !

rodziny-zastepczePowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie prowadzi nabór na szkolenie dla osób chcących pełnić funkcje rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie nie pozostającej w związku małżeńskim, jeśli osoby te spełniają następujące warunki:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.
 • Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Osoby, które chcą przystąpić do szkolenia na rodziny zastępcze niezawodowe lub zawodowe i spełniają w/w warunki powinny skontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin
lub pod numerem telefonu 62 505 46 06
od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530

Zgłoszenia na szkolenie będą przyjmowane do 28.03.2012 r.
Szkolenie rozpocznie się 14.04.2012 r.
Szkolenie jest bezpłatne.

Ukończenie szkolenia nie zobowiązuje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!

^ W góręLinki:

Skip to content