Nabór do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” Edycja 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w związku z przyjęciem dotacji przez Powiat Jarociński ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Liczba uczestników Programu, na które Powiat Jarociński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie uzyskało dofinansowanie to 24 osoby, w tym:
• 4 dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności  łącznie  ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
• 20 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym 10 osób z niepełnosprawnością sprzężoną.

Procedura zgłoszenia uczestników Programu.
W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:
• Karta zgłoszenia do Programu.
Do pobrania: Karta zgłoszenia do Programu.pdf
• Kopia orzeczenia o niepełnosprawności.
• Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej.
Do pobrania: Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji.pdf
• Oświadczenie o wyborze asystenta.
Do pobrania: Oświadczenie o wyborze asystenta.pdf

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

•  posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
lub
• posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
lub
• wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z w/w warunków.

Ważne! Za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2022r. poz. 66), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 8, finansowane ze środków publicznych.

Ważne! Od asystentów świadczących usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:
• Zaświadczenie o niekaralności.
• Informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru.

Komplet dokumentów należy składać do   04.01.2023 r.:
• w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Dworcowa 2, 63-200 Jarocin,
• za pośrednictwem poczty na adres j.w.
• na adres skrzynki odbiorczej na platformie e-PUAP:/PCPRjarocin/SkrytkaESP

O przyjęciu zadecyduje złożenie kompletu wymaganych dokumentów. Pierwszeństwo mają osoby, które zgłosiły swoją kandydaturę do programu na etapie diagnozy tj. do dnia 09.11.2022r, pozostałe zostaną wpisane na listę rezerwową.

Po zakończonym naborze, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie powiadomi w formie pisemnej o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia do Programu.

W przypadku trudności ze złożeniem wniosku lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt: tel. 724 555 026  lub 62 503 37 33.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.).

^ W góręLinki:

Skip to content