Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2009r.

Dnia 19 maja br. Departament Świadczeń Rodzinnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poinformował nas o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2009 r.

Do MPiPS wpłynęły 364 wnioski konkursowe. Z przyczyn formalnych odrzucono 48 z nich. Zespół ocenił pod względem merytorycznym 316 wniosków. Przy ocenie projektów brano pod uwagę innowacyjność projektów, uwzględnienie potrzeb środowiska lokalnego, zgodność z  programem budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz prawidłowość kalkulacji kosztów. Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał dotację dla 316  projektów.

Powiat Jarociński otrzymał dofinansowanie na realizację dwóch projektów skierowanych na wsparcie pieczy zastępczej w powiecie w łącznej kwocie 11 125 zł. Pierwszy projekt „Między nami rodzinami – akcja promująca rodzicielstwo zastępcze”. Planowana jest 2 miesięczna kampania promocyjna polegająca na oplakatowaniu głównych instytucji pomocowych oraz kolportażu ulotek informujących o warunkach, jakie muszą spełniać kandydaci na rodziny zastępcze. W połowie kampanii promocyjnej planujemy zorganizowanie imprezy plenerowej dla ok. 100 osób w tym rodzin zastępczych, podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zaprzyjaźnionych, pracowników instytucji pomocowych. Impreza ma na celu promocję rodzicielstwa zastępczego, integrację osób zgromadzonych wokół tematyki, oraz prezentację dotychczasowych dokonań powiatu jarocińskiego w tej płaszczyźnie.
Drugi z dofinansowanych projektów pn. „Między nami rodzinami –wsparcie edukacyjne niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych” zakłada sfinansowanie wyjazdowego szkolenia dla 10 osób sprawujących już opiekę zastępczą. Wybrana grupa rodziców zastępczych, niespokrewnionych z dzieckiem będzie miała szansę wziąć udział w tygodniowym szkoleniu pn. „Wzmacnianie rodzin zastępczych zagrożonych rozpadem”. Przeprowadzenie warsztatów zlecone zostanie Stowarzyszeniu Zastępczego Rodzicielstwa z Sierczynka, które prowadzi Ośrodek Zastępczego Rodzicielstwa w Sierczynku.

^ W góręLinki:

Skip to content