Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”

logo

Pilotażowy program ,, Aktywny Samorząd”

Finansowany ze środków   Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuje o zakończeniu realizacji programu ,, Aktywny Samorząd” w 2014 roku.

W 2014 roku preferowane były wnioski osób niepełnosprawnych, które: studiowały, uczyły się w szkołach ponadgimnazjalnych, realizowały obowiązek szkolny- mając miejsce zamieszkania na terenie obszaru wiejskiego, wykazały, że przedmiot dofinansowania podniesie jakość wykonywanej pracy lub poziom wykształcenia, były aktywne zawodowo               i jednocześnie podnosiły swoje kwalifikacje zawodowe lub działały na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych lub w sposób aktywny poszukiwały pracy.

Pomoc, jakiej udzielono ukierunkowana była na wyeliminowanie i zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym           i w dostępie do edukacji.

W ramach programu udzielono wsparcia udzielono 94 osobom niepełnosprawnym w zakresie:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1.     Obszar A – likwidacja barier transportowych

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – 3 osoby

Zadanie 2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B – 3 osoby

2.     Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – 5 osób

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego i oprogramowania – 4 osoby

3.     Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 2 osoby

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 5 osób

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości – 3 osoby

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny ( co najmniej na III poziomie jakości) – 1 osoba

4.     Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – 3 osoby

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – 68 osób

Łącznie przyznano dofinansowania w kwocie 297 883,57 zł

Osoby niepełnosprawne zainteresowane otrzymaniem wsparcia w ramach programu  „Aktywny Samorząd” w 2015 roku proszone  są o kontakt z PCPR                                pod koniec I kwartału 2015 roku.

Szczegółowych informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                               w Jarocinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, tel. 62 5054606 , 724 555026,                                                          e – mail: ola.pcprjarocin@wp.pl

^ W góręLinki:

Skip to content