Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności rozpatruje wnioski z Powiatu Jarocińskiego o ustalenie niepełnosrawności lub stopnia niepełnosprawności w składach orzekających.

Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydają orzeczenia:
1) niepełnosprawnosci
2) o stopniu niepełnosprawności
3) o wskazaniach do ulg i uprawnień

Orzeczenie o niepełnosprawności zespół orzekający wydaje osobie, która nie ukończyła 16 roku życia, na wniosek wniesiony przez przedstawiciela ustawowego dziecka.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zespół orzekający wydaje osobie, która ukończyła 16 rok życia, na wniosek wniesiony przez osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień zespół orzekający wydaje osobie, która ukończyła 16 rok życia i posiada jedno z następujących orzeczeń:
1) ważne orzeczenie lekarz orzecznika Zakładu Ubezpieczen Społecznych o:
a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
b) całkowitej niezdolności do pracy
c) częściowej niezdolności do pracy
2) ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON), wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,
3) ważne, wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Zgodnie z rozporządzeniem MGPiPS z dnia 15 lica 2003 r., termin rozpatrzenia wniosku wynosi od miesiąca do dwóch.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. Dz. U. Nr 139, poz. 1328.

Przewodniczący Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jarocinie:
Marlena GARSZTKA

Skład orzekający:
lekarze specjaliści
pracownicy socjalni
doradcy zawodowi
psycholog
pedagog

Pliki do pobrania:

pdfWniosek o wydanie legitymacji

pdfWniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

pdfWniosek w sprawie wydania orzeczenia

pdfZaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

^ W góręLinki:

Skip to content