Projekt unijny pod nazwą „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kto może skorzystać z projektu?

Z zajęć prowadzonych w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej mogą skorzystać osoby, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu. W projekcie mogą brać także udział osoby z wrodzoną lub nabytą niepełnosprawnością, zmotywowane do podjęcia pracy, które dotychczas nigdy nie pracowały. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest jednak wymagane.

Potencjalni uczestnicy projektu muszą posiadać pozytywne rokowania do aktywności zawodowej, jak również wykazywać stabilny stan zdrowia, by po zakończeniu kompleksowej rehabilitacji móc podjąć pracę w wymiarze minimum 0,5 etatu.

Co jest celem projektu?

Głównym założeniem projektu jest przekwalifikowanie zawodowe jego uczestników i tym samym zdobycie pracy adekwatnej do zainteresowań oraz stanu zdrowia. Przy współpracy z lekarzami, psychologami i doradcami zawodowymi oraz dzięki zindywidualizowanemu podejściu terapeutów osoby te mogą znacznie szybciej powrócić na rynek pracy.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Średni czas pobytu osoby zakwalifikowanej do Ośrodka Kompleksowej Rehabilitacji to 6 miesięcy, z możliwością wydłużenia do roku.

Usprawniamy na trzech płaszczyznach:

• zawodowej – uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia poprzez doradztwo zawodowe i szkolenia;

• psychospołecznej – przywrócenie motywacji do podjęcia pracy oraz dalszego rozwoju, m.in. poprzez wsparcie psychoemocjonalne oraz psychoedukację;

• medycznej – przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym możliwym do osiągnięcia stopniu.

Więcej informacji o projekcie.

Kontakt do ambasadora projektu w Oddziale Wielkopolskim PFRON:

Tomasz Paczkowski

tel.: 504 852 298;

e-mail: tpaczkowski@pfron.org.pl.

Projekt realizowany jest w trybie ciągłym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym.

^ W górę



Linki:













Skip to content