Zadania PCPR w rehabilitacji społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie uprzejmie informuje o zadaniach powiatu realizowanych z zakresu  Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych:

1.1. Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych:

1.1.1. Zakres przedmiotowy dofinansowania:

 • sport
 • kultura
 • rekreacja
 • turystyka

1.1.2.Podmioty ubiegające się o dofinansowanie

 • osoby prawne, czyli jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, a więc np. fundacje, stowarzyszenia, związki sportowe itp.
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, czyli np. stowarzyszenia zwykłe, szkoły i domy pomocy społecznej nie prowadzone przez powiat.
  Jak z tego wynika; z bezpośredniego ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są osoby niepełnosprawne, które są tylko beneficjentami tego dofinansowania. Korzystają z podejmowanych w ramach dofinansowania działań uczestnicząc w nich.

1.1.3. Warunki uzyskania dofinansowania

O dofinansowanie  mogą ubiegać się, tylko te podmioty, które spełnią, łącznie następujące warunki:

 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania.
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
 • nie mają zaległości wobec Funduszu,
 • w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie były strona umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z ich przyczyn,

1.1.4. Miejsce i termin złożenia wniosku

Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych tym wnioskiem. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania

1.1.5. Treść wniosku

Wniosek osoby prawnej i jednostki nieposiadającej osobowości prawnej powinien zawierać:

1) nazwę podmiotu, siedzibę i adres,
2) numer NIP oraz numer REGON,
3) status prawny i podstawę działania,
4) dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w
     sprawie,
5) dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób
     niepełnosprawnych,
6)  przewidywane efekty realizacji zadania dla osób niepełnosprawnych,
7)  nazwę banku i numer rachunku bankowego,
8)  miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,
9)  przewidywany koszt realizacji zadania,
10) termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania,
11) informację o ogólnej wartości nakładów dotychczas poniesionych przez
       wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca
       poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek wraz
       z podaniem dotychczasowych źródeł finansowania,
12)  udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
13)  informację o kwotach przyznanych wcześniej środków Funduszu
        z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania
        dofinansowania oraz stanu rozliczenia,
14) wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków
       Funduszu.

W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą – do wniosku dołącza się ponadto informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.
Natomiast gdy jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej – do wniosku dołącza się potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej, informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku oraz informację. o pomocy publicznej.

1.1.6. Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji I turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

1.2. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny,

1.2.1. Zakres przedmiotowy dofinansowania,

• sprzęt rehabilitacyjny

1.2.2. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie

 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą,
  osoby prawne; czyli jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, me prowadzone przez powiat.

1.2.3. Warunki uzyskania dofinansowania
Osoby niepełnosprawne:

 • potrzeby wynikające z niepełnosprawności, i potwierdzone zaświadczeniem lekarza specjalisty opisującym stan zdrowia oraz potrzebę rehabilitacji w warunkach domowych przy wykorzystaniu    zalecanego przez lekarza specjalistę sprzętu rehabilitacyjnego,
 • dochód w wysokości:

a) 50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie
     domowym,
b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
       • nie mają zaległości wobec Funduszu,
       • w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie były strona umowy
          zawartej z Funduszem i rozwiązanej z ich przyczyn.
Do wniosku o dofinansowanie Wnioskodawcy załączają ofertę cenową sprzętu stanowiącego przedmiot dofinansowania.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:
       • prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób
          niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem
          złożenia wniosku.
       • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych
          z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości
          nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
       • nie mają zaległości wobec Funduszu,
       • w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie były strona umowy
          zawartej z Funduszem i rozwiązanej z ich przyczyn.

1.2.4. Miejsce i termin złożenia wniosku.

a)
Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu osoba
     niepełnosprawna składa do powiatowego centrum pomocy rodzinie
     właściwego dla miejsca zamieszkania.
     Termin złożenia wniosku – w każdym czasie.

b) Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna
     i jednostka organizacyjna nieposiadające osobowości prawnej składa
     wniosek do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla
     siedziby albo miejsca prowadzenia działalności.
     Termin złożenia wniosku – 30 listopada roku poprzedzającego realizację
     zadania.

1.2.5. Treść wniosku

Wniosek osoby niepełnosprawnej:

l) imię, nazwisko, adres zamieszkania,
2) numer NIP, PESEL
3) cel dofinansowania,
4) oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających
     we wspólnym gospodarstwie domowym,
5) nazwę banku i numer rachunku bankowego,
6) miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,
7) przewidywany koszt realizacji zadania,
8) informację o kwotach przyznanych wcześniej środków Funduszu
     z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania
     dofinansowania oraz stanu rozliczenia,
9) wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków Funduszu,
10) kopia orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa
       w art. 1 lub art. 62 ustawy, a w przypadku osoby, o której mowa w art.
       62 ust. 3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej
       niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem
       l stycznia 1998 r.,

Wniosek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki nieposiadającej osobowości prawnej;

l) nazwę podmiotu, siedzibę i adres,
2) numer NIP oraz numer REGON,
3) status prawny i podstawę działania,
4) dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy
     w sprawie,
5) dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób
    niepełnosprawnych,
6) przewidywane efekty realizacji zadania dla osób niepełnosprawnych,
7) nazwę banku i numer rachunku bankowego,
8) miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,
9) przewidywany koszt realizacji zadania,
10) termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania,
11) informację o ogólnej wartości nakładów dotychczas poniesionych przez
       wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca
       poprzedzającego miesiąc, w którym składy jest wniosek wraz z
       podaniem dotychczasowych źródeł finansowania.
12) udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
13) informację o kwotach przyznanych wcześniej środków Funduszu
       z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania
       dofinansowania oraz stanu rozliczenia,
14) wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków
       Funduszu.

W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą – do wniosku dołącza się ponadto informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku

Natomiast gdy jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej
– do wniosku dołącza się potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej, informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku oraz informację o pomocy publicznej.

1.2.6. Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

1.3.Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

1.3.1. Zakres przedmiotowy dofinansowania:

     • przedmioty ortopedyczne
     • środki pomocnicze

1.3.2. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie

     • osoby niepełnosprawne

1.3.3. Warunki uzyskania dofinansowania

    · dochód w wysokości:

a) 50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie
    domowym.
b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
     • nie mają zaległości wobec Funduszu,
     • w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie były strona umowy
        zawartej z Funduszem i rozwiązanej z ich przyczyn.

1.3.4; Miejsce i termin złożenia wniosku

Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu osoba niepełnosprawna składa do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania.
Termin złożenia wniosku – w każdym czasie.

1.3.5.Treść wniosku

l) imię, nazwisko; adres zamieszkania,
2) numer NIP, PESEL
3) cel dofinansowania,
4) oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we
     wspólnym gospodarstwie domowym,
5) kopia orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa
     w art. 1 lub art. 62 ustawy, a w przypadku osoby, o które mowa w art. 67
     ust. 3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do
     pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r.
6)  faktura określającą: kwotę limitu  NFZ , kwotę  refundacji NFZ oraz
     kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup wraz
     z potwierdzona za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego
     zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty
     ortopedyczne i środki pomocnicze.

1.3.6. Wysokość dofinansowania

     • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny
        ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest
        wymagany,
     • do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a), wyznaczonego
        przez kasę chorych oraz wymaganego udziału własnego osoby
        niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena
        zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

1.4. Likwidacja barier funkcjonalnych

1.4.1. Zakres przedmiotowy dofinansowania:

     • bariery architektoniczne
     • bariery w komunikowaniu się
     • bariery techniczne

1.4.2. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie

     • osoby niepełnosprawne

1.4.3. Warunki uzyskania dofinansowania

Ogólne
    • umożliwienie lub znaczne ułatwienie osobie niepełnosprawnej
      wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów
      z otoczeniem,
    • brak dofinansowania na ten cel w ciągu trzech lat przed złożeniem
       wniosku,
    • indywidualna potrzeba osoby niepełnosprawnej,
    • brak zaległości wobec Funduszu,
    • w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie były strona umowy
       zawartej z Funduszem i rozwiązanej z ich przyczyn.

Szczególne:

– na likwidację barier architektonicznych:

     • trudności w poruszaniu się,
     • status: właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi
       nieruchomości albo zgoda właściciela lokalu lub budynku
       mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,

– na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych:

     • potrzeby wynikające z niepełnosprawności

1.4.4. Miejsce i termin złożenia wniosku

Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu osoba niepełnosprawna składa do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania.
Termin złożenia wniosku – w każdym czasie.

1.4.5. Treść wniosku

Wniosek osoby niepełnosprawnej:
1) imię, nazwisko, adres zamieszkania,
2) numer NIP, PESEL
3) cel dofinansowania,
4) oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających
     we wspólnym gospodarstwie domowym,
5) nazwę banku i numer rachunku bankowego,
6) miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,
7) przewidywany koszt realizacji zadania,
8) termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania,
9) informację o ogólnej wartości nakładów dotychczas poniesionych
     przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca
     poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek wraz
     z podaniem dotychczasowych źródeł finansowania,
10) udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
11) informację o kwotach przyznanych wcześniej środków Funduszu
       z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania
       dofinansowania oraz stanu rozliczenia,
12) wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków
       Funduszu.
13) kopia orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa
       w art. 1 lub    art. 62 ustawy, a w przypadku osoby, o której mowa w art.
       62 ust. 3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej
       niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem
       1 stycznia 1998 r.,

1.4.6. Wysokość dofinansowania

Do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zadania  z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane są zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (tekst jednolity z 2011 roku Dz. U. nr 127 poz. 721), a także rozporządzeniem Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz.U. z 2002 r. nr 96, poz. 861 z późn. zm.).

UWAGA !!!!

1.      Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

2.      Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych Powiatowi Jarocińskiemu na obecny rok i zatwierdzonych uchwałą Rady Powiatu  do wykorzystania na powyższe zadania.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można pobrać i składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Dworcowa 2, 63-200 Jarocin, pokój nr 7 od poniedziałku do piątku od 7:30 – 15:30 lub ze strony internetowej www.pcprjarocin.pl

KONTAKT:  tel. (62) 503 37 33

e-mail: pcprjarocin@poczta.onet.pl

 

^ W góręLinki:

Skip to content