UWAGA STUDENCI (dodano załącznik nr 1a do wniosku)

Wnioskodawcy zatrudnieni, którzy chcą ubiegać się o zwolnienie z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego –  w bieżącym roku powinni przekazać także informację o dochodach z tytułu zatrudnienia w 2014 roku. W tym przypadku chodzi o dochód wnioskodawcy (a nie w gospodarstwie domowym/rodzinie wnioskodawcy), jaki wynika z zeznania wnioskodawcy o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2014 (PIT), wyliczony według wzoru: przychód  po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów/12. Należy przedstawić zeznanie PIT najpóźniej do zawarcia umowy  dofinansowania.  W przypadku osób prowadzących działalność rolniczą chodzi o wysokość średniomiesięcznego dochodu wyliczoną na postawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2014 r. – M.P. 2014 poz. 827), tj. wyliczoną według wzoru: (2.869 zł x liczba hektarów)/12.

^ W góręLinki:

Skip to content