Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie: www.pcprjarocin.pl
• Data publikacji strony internetowej: 25.05.2009r.
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.05.2009r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowychi aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony:
• Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
• Nazwy ramek lub elementów iframe nie są zdefiniowane, ponieważ brakuje atrybutu tytułu.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
• podwyższony kontrast;
• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
• mapa strony

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest: Agnieszka Krawczyk, adres poczty elektronicznej pcpr@pcprjarocin.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer 62-5054606. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie mieści się w jednym budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Biura Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie znajdują się w budynku dworca PKP na I piętrze, na które można wjechać windą. Wejście do windy znajduje się w holu głównym dworca PKP. Dojście do windy wyznaczają ułożone na podłodze płyty prowadzące i płyty ostrzegawcze. Na piętro prowadzą schody, na które wchodzi się od lewej strony budynku lub z holu głównego dworca PKP. Przy wejściu głównym do budynku znajduje się podjazd ułatwiający wejście do budynku. Obok budynku znajduje się parking dla klientów, w tym wydzielone i oznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem asystującym. Toaleta wewnątrz budynku przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Jeżeli zachodzi taka potrzeba, powiadomiony telefonicznie pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie schodzi na parter budynku i udziela zainteresowanemu pomocy w załatwieniu sprawy.

^ W górę



Linki:













Skip to content