Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.

Aktualności

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie
poszukuje kandydata na stanowisko

PSYCHOLOGA
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Do obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku Psychologa należy w szczególności:
– dokonanie diagnozy sytuacji kryzysowej,
– udzielanie pomocy psychologicznej klientom Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
– prowadzenie poradnictwa i konsultacji psychologicznych,-indywidualne oraz grupowe oddziaływania wobec klientów OIK,
– udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy.

Warunki pracy: umowa zlecenie, obecnie 8-10 h miesięcznie

Wymagania: wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.

CV zawierające dane do kontaktu, opis posiadanego wykształcenia i ewentualnych dodatkowych kwalifikacji oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych można przesyłać na adres poczty elektronicznej: pcpr@pcprjarocin.pl

^ W górę

UWAGA!

W związku z Zarządzeniem nr 13/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Jarocinie z dnia 5 grudnia  2023r  informujemy, że dzień 29 marca  2024 r. (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.

^ W górę

Poszukujemy Asystenta  Osobistego Osoby z Niepełnosprawnością w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie poszukuje osoby na stanowisko asystenta osobistego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 dla osoby z niepełnosprawnością mieszkającej w gminie Jarocin. Usługa asystencji osobistej ma polegać na:
– wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
– wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
– wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
– wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się
z otoczeniem.

Osoba na w/w stanowisko musi spełniać jeden z dwóch warunków:
–    posiadać dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta,
lub
– posiadać co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym
np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu.

     Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 724 555 026.

^ W górę

Informacja – turnusy rehabilitacyjne

Wykaz przyznanych i nieprzyznanych dofinansowań – turnusy rehabilitacyjne 2024

Wykaz przyznanych dofinansowań – turnusy rehabilitacyjne 2024.pdf

Wykaz nieprzyznanych dofinansowań – turnusy rehabilitacyjne 2024.pdf

^ W górę

Informacja

Informujemy, że od dnia 01.03.2024 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”:
– Moduł I –  od dnia 01.03.2024 r. do dnia 31.08.2024 r.,
– Moduł II – od dnia 01.03.2024 r. do dnia 31.03.2024 r. w ramach II półrocza roku akademickiego/szkolnego 2023/2024

^ W górę

23 lutego – Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym

23  lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym – to doskonała okazja, aby podkreślić, że dobroczynność zawsze się opłaca.

^ W górę

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (19-23 lutego br.)

Od 21 lat obchodzimy w Polsce Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw, przypadający 22 lutego. Co roku w tym czasie Ministerstwo Sprawiedliwości koordynuje obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (19-23 lutego br.). W akcję włączają się sądy, prokuratury, komendy policji i inne instytucje pomocowe. Wszędzie tam osoby dotknięte przestępstwem mogą otrzymać bezpłatną poradę.

W Powiecie Jarocińskim takich porad udziela Sąd Rejonowy, gdzie w dniach od 19 – 23 lutego 2024r. w godz. od 13.00 do 15.00 zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny dla osób pokrzywdzonych przestępstwem Al. Niepodległości 15, Jarocin. Na stronie Komendy Powiatowej Policji można też znaleźć informacje dotyczące pełnionych dyżurów w Jarocinie, w Żerkowie, Kotlinie i Jaraczewie.

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie można uzyskać wsparcie, poradę, pomoc w godzinach pracy ośrodka tj. od 7.30 do 15.30, a po umówieniu telefonicznym lub osobistym także wsparcie psychologiczne i/lub prawne tel. 62 747-74-60, 509 543 109.

Przez cały rok osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą zgłaszać się do placówek finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości. To miejsca, w których można uzyskać bezpłatną, szybką i profesjonalną pomoc. Jest to wsparcie prawne i psychologiczne, a w razie potrzeby również pomoc materialna, dostosowana do potrzeb.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Jarocinie (Okręgowy Ośrodek w Kaliszu)

Wejście do Punktu Pomocy z ułatwieniami dostępu dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Szczegóły pod podanym poniżej numerem telefonu.
Jarocin pl. Festiwalu Muzyki Rockowej 1, tel.: 735 977 600
Wtorek 15:00 – 20:00
Środa 15:00 – 20:00

Do błyskawicznego kontaktu służy również całodobowa ogólnokrajowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym (+48 222 309 900) oraz specjalny adres e-mail: info@numersos.pl

^ W górę

Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!

6 lutego obchodzimy corocznie Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Hasło przewodnie w 2024r. brzmi: ,,Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.

W dniu 08.02.2024r. odbyły się spotkania profilaktyczne dla dzieci w wieku 7- 13 lat w Szkole Podstawowej w Mieszkowie. Zajęcia przeprowadzili pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie: Elżbieta Cuprych i Anita Bachorz.

Przedstawiono zalety korzystania z internetu a także zagrożenia które przenoszą się z realnego świata do świata wirtualnego m.in. : flaming, trolling, grooming, hejt i in. Podkreślono jak ważne jest aby chronić swoją prywatność w internecie, rozmawiać z osobą zaufaną jeśli coś jest nie tak, nie ufać osobom poznanym w sieci, szanować innych w sieci a także zwrócono uwagę aby korzystać z internetu z umiarem.

Dzieci i młodzież zostali zachęcani do odwiedzenia bezpiecznej strony internetowej: www.sieciaki.pl gdzie znajduje się szereg gier, zabaw, łamigłówek, które umilą im czas a zarazem będą bezpieczne i wprowadzą szeroko w świat wiedzy i fantazji. Zapoznano dzieci i młodzież z telefonem zaufania 116 111 gdzie dzwoniąc mogą uzyskać pomoc i wsparcie od specjalistów.

W młodszych klasach dzieci otrzymały materiały do kolorowania z sieciakowymi poradami, natomiast starsze klasy mogły wspólnie rozwiązać test bezpiecznego korzystania z neta.

Uważajcie na siebie w sieci!

^ W górę

Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim

Projekt jest finansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Cel Projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 777 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie 8 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 80 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.

Grupa docelowa:

 • dzieci i młodzież, przebywające w różnych formach pieczy zastępczej, ich rodziny biologiczne, rodziny zastępcze oraz ich otoczenie,
 • usamodzielniający się i usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej,
 • podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Zadania realizowane w projekcie:

 • diagnozy pogłębione, w oparciu, o które prowadzone będą działania wspomagające rozwój (np. fizjoterapia, psychoterapia, pomoc logopedy) kompensujące opóźnienia edukacyjne, społeczne,
 • działania przygotowujące do usamodzielnienia m.in. warsztaty umiejętności, treningi samodzielności, grupy wsparcia itp.,
 • działania wspierające w procesie usamodzielnienia, w tym: mieszkania ze wsparciem, wsparcie w pozyskaniu zatrudnienia, itp.,
 • usługi dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej oraz dla rodzinnych domów dziecka; ponadto dla opiekunów osoby usamodzielnianej, rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich otoczenia,
 • wsparcie dla kadry instytucji regionalnego systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym przede wszystkim pracowników jednostek realizujących zadania.

Efekty projektu:

 • wzmocnienie rozwoju  psychologiczno-społecznego dla 777 dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej i przygotowania ich do jak najlepszego, samodzielnego życia,
 • poprawa funkcjonowania 61 rodzin zastępczych,
 • objęcie wsparciem 80 osób zaangażowanych do realizacji zadań systemu pieczy zastępczej,
 • rozwinięcie i poszerzenie współpracy różnych podmiotów i instytucji działających na rzecz pieczy zastępczej,

Wartość projektu (całkowity koszt projektu):

20 589 381, 98 zł

Kwota dofinansowania UE:

14 412 567,38 zł

Partner wiodący:

Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Partnerzy:

 • Powiat Jarociński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie
 • Powiat Kaliski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu
 • Powiat Kępiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie
 • Powiat Krotoszyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie
 • Powiat Ostrowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim
 • Powiat Ostrzeszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie
 • Powiat Pleszewski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie
 • Miasto Kalisz/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu

KONTAKT w sprawie projektu:

Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w  Jarocinie
Ul. Dworcowa 2 
63-200 Jarocin
Tel 62 505- 46-06
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

^ W górę

Ogłoszenie o naborze stażysty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie poszukuje stażysty na stanowisko: pracownik biurowy.
Poszukujemy osoby posiadającej uprawnienia do odbycia stażu finansowanego ze środków, będących w dyspozycji Urzędu Pracy.
Wymagania: wykształcenie minimum średnie, komunikatywność.
Wymagane dokumenty: CV
Dokumenty należy składać w terminie do 15.01.2024 osobiście lub drogą elektroniczną na adres: pcpr@pcprjarocin.pl.

^ W góręLinki:

Skip to content