Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.

Aktualności

16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć (25 listopada- 10 grudnia)

W dniach 25.11- 10.12 na całym świecie obchodzimy 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć. Akcja ma celu m. in. budowanie świadomości wokół zjawiska przemocy we wszystkich jej formach, z którą kobiety stykają się na co dzień w swoim życiu. Kampania od 30 lat organizowana jest przez Centrum na rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet (Center for Women’s Global Leadership). Co roku Center for Women’s Global Leadership w porozumieniu z rzeczniczkami praw kobiet na całym świecie ustala temat kampanii i stara się go jak najszerzej propagować. Hasło tegorocznych 16 Dni Aktywizmu przeciwko Przemocy ze względu na płeć brzmi:

UNiTE! Invest to Prevent Violence against Women & Girls
(Inwestuj, aby zapobiegać przemocy wobec kobiet i dziewcząt).

Inicjatywa UNITE wzywa rządy, społeczeństwo obywatelskie, organizacje działające na rzecz kobiet, młodzież, sektor prywatny, media i system ONZ do połączenia sił w celu zajęcia się globalną pandemią przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Hasło podkreśla znaczenie inwestycji w zapobieganie przemocy i wspieranie osób doznających przemocy. Inicjatorki, aby symbolicznie podkreślić związek między przemocą wobec kobiet, a naruszeniem praw człowieka, a także położyć nacisk na fakt, że taka przemoc jest pogwałceniem praw człowieka, wybrały dni między 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka).

Na terenie województwa Wielkopolskiego członkini Zarządu Województwa Paulina Stochniałek angażuje się w wielkopolską akcję 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć #Make Love not przemoc.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest stale zaangażowany w przeciwdziałanie przemocy poprzez współpracę z organizacjami i instytucjami przeciwdziałającymi przemocy domowej. Prowadzi także stałą kampanię społeczno-edukacyjną. Wielkopolska kampania – podobnie jak poprzednie lata – jest zorientowana na rozpowszechnianie informacji o formach udzielanego wsparcia w sytuacji przemocy na poziomie regionalnym.

Problemem przemocy domowej w Powiecie Jarocińskim zajmuje się Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie: Jarocin, ul. Dworcowa 2, (budynek dworca kolejowego – I piętro) tel. 62 747 74 60, 509 543 109, nasz e-mail: pcpr@pcprjarocin.pl

W każdej gminie ponadto przy Ośrodkach Pomocy Społecznej funkcjonują Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

W sytuacji „gorącej przemocy” bezwzględnie należy wezwać Policję pod nr tel 112

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie pragnie zachęcić wszystkich Państwa do włączenia się w wielkopolską kampanię „#MakeLoveNotPrzemoc”.

JEŚLI POTRZEBUJESZ POMOCY LUB CHCESZ POMÓC OSOBIE ZE SWOJEGO OTOCZENIA – PRZYJDŹ, ZADZWOŃ LUB NAPISZ E-MAILA !!!!!

^ W górę

Spotkanie Grupy Wsparcia dla Kobiet

Spotkania grupy wsparcia dla kobiet wraz z elementami treningu umiejętności radzenia sobie w kryzysie rozpoczęły się 9 października i będą trwać do 11 grudnia. Grupa została utworzona z myślą o kobietach potrzebujących pomocy w sytuacjach kryzysowych mająca na celu poprawę zdrowia psychicznego. Uczestniczki dzielą się między sobą trudnymi doświadczeniami życiowymi, przeżytymi emocjami jednocześnie uczą się wyznaczania własnych granic, świadomości że szukanie pomocy jest oznaką siły a nie słabości oraz gdzie mogą uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych. Takie spotkania są również pozytywną odskocznią od codzienności i możliwością spędzenia czasu w miłym towarzystwie.

^ W górę

UWAGA!

Informujemy, że z przyczyn technicznych w dniu 14.11.2023r. kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny w Jarocinie będzie możliwy wyłącznie na numery komórkowe:

Sekretariat tel. 724 555 425

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  tel. 515 158 870

Dział Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych tel. 724 555 026

Ośrodek Interwencji Kryzysowej tel. 509 543 109

Dział Wsparcia Rodziny tel. 724 555 028

^ W górę

KONKURS FOTOGRAFICZNY

„MAM TAK SAMO JAK TY – artystyczne sceny z życia codziennego”

Fundacja Avalon zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym , który jest organizowany po raz drugi z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością. Tematem tegorocznej edycji jest hasło „Mam tak samo jak Ty – artystyczne sceny z życia codziennego”.

Udział w konkursie może wziąć każdy  – osoby z niepełnosprawnościami  i bez, uczniowie, studenci, amatorzy i profesjonalni fotografowie; osoby dorosłe oraz młodzież od 13 roku życia. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne o łącznej kwocie 5000 zł oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zgłoszenia
do konkursu są bezpłatne.

Prace konkursowe należy przesłać do 19 listopada do godziny 23:59.

Więcej informacji o konkursie w poniższym linku:

Konkurs fotograficzny
„Mam tak samo jak Ty – artystyczne sceny z życia codziennego”

^ W górę

UWAGA!

W związku z Zarządzeniem nr 12/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2022r informujemy, że dzień 10 listopada 2023r. (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.

^ W górę

„Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”

Od 4 września została uruchomiona przez PFRON wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością. Dzięki jej powstaniu osoby z niepełnosprawnością będą miały możliwość wystąpienia o wypożyczenie potrzebnych im technologii wspomagających czy urządzeń, jak urządzenia do sterowania komputerem za pomocą wzroku, oprogramowanie wspierające komunikację alternatywną, powiększalniki,  aparaty słuchowe, drukarki brajlowskie, notesy dla osób niewidomych, a także podnośniki , wózki, skutery, których nie byłyby w stanie zakupić same nawet z wykorzystaniem dostępnych form wsparcia ze względu na ich wysoki koszt. Dzięki wypożyczalni będą miały możliwość konsultacji z doradcą PFRON, który pomoże w doborze najlepszego rozwiązania, dodatkowo będzie możliwość sprawdzenia, czy konkretna technologia wspomagająca zaspokoi potrzeby osoby zainteresowanej.

Więcej informacji o programie w linku poniżej:

https://wypozyczalnia.pfron.org.pl/

^ W górę

Warto wiedzieć!!!!!

Z dniem 22 czerwca 2023 r. weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej zastępująca dotychczas obowiązującą ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Poniżej kilka istotnych informacji.

Nazwa ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zmieniona na ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej pokazuje kierunek tych zmian. Ustawodawca przede wszystkim chciał uniknąć stygmatyzowania rodzin, żeby nie wskazywać, że tylko tam dochodzi do aktów przemocy. Przemoc domowa została na nowo zdefiniowana oraz ustanowiono dwie nowe formy w postaci przemocy ekonomicznej oraz tzw. cyberprzemocy.

Przemocą domową jest jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

 • narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
 • naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
 • powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
 • ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej – przemoc ekonomiczna
 • istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej – cyberprzemoc

Rozszerzono krąg osób określonych jako osoby doznające przemocy domowej. Przede wszystkim ustawodawca wskazał, że taką osobą może być:

małżonek, także w przypadku gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz jego wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie;

wstępni i zstępni oraz ich małżonkowie;

 • rodzeństwo oraz ich wstępni i zstępni oraz ich małżonkowie;
 • osoba pozostają w stosunku przysposobienia i jej małżonek, oraz ich wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie;
 • osoba pozostająca obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie;
 • osoba wspólnie zamieszkująca i gospodarująca oraz jej wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie;
 • osoba pozostająca obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej, niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania;
 • małoletni wobec którego jest stosowana przemoc domowa;
 • małoletni będący świadkiem przemocy domowej stosowanej wobec osób wskazanych w powyższych punktach.

Trzeba zaznaczyć, że jedynie osobę pełnoletnią można uznać w myśl nowych przepisów ustawy za osobę stosującą przemoc domową.

Osoby stosujące przemoc domową zobowiązane będą do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych lub programach psychologiczno-terapeutycznych, z których będą musiały przedstawić zaświadczenie o przystąpieniu do takiego programu oraz jego ukończeniu.

W przypadku uporczywego uchylania się od obowiązku uczestniczenia w programach korekcyjno – edukacyjnych lub programach psychologiczno – terapeutycznych ustawodawca przewidział karę w postaci ograniczenia wolności albo grzywny (art. 66c kodeksu wykroczeń).

Od 5 września br w naszej siedzibie prowadzony jest program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową. Zajęcia mają charakter grupowy i odbywają się raz w tygodniu, poprzedzone były spotkaniami indywidualnymi z każdym uczestnikiem. Każdy uczestnik grupy podpisał kontrakt określający zasady uczestnictwa w programie. Zajęcia są nieodpłatne prowadzone przez specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy.

Program zapewnia realizację następujących celów:

 • powstrzymanie osoby stosującej przemoc przed dalszym stosowaniem przemocy;
 • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
 • kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy ;
 • uznanie przez osobę stosującą przemoc swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
 • zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy;
 • zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
 • uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych;
 • edukowanie o alternatywnych względem przemocy sposobach komunikacji.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, ul. Dworcowa 2, tel. 509 543 109 lub 62 747 74 60

^ W górę

Grupa wsparcia dla kobiet

^ W górę

UWAGA STUDENCI!

Moduł II – dofinansowanie do edukacji na poziomie wyższym

Informujemy, że w dniach 01.09.2023 r.  10.10.2023 r. uruchomiony zostanie nabór na składanie wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II, dotyczący  I półrocza roku akademickiego/szkolnego 2023/2024.

Wnioski można składać w siedzibie PCPR lub w formie elektronicznej poprzez System SOW.

^ W górę

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło rozpoczęcie naboru w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, w związku z powyższym  PCPR  do dnia 08.09.2023 r. przyjmuje zgłoszenia chęci uczestnictwa w w/w programie.

Druk zgłoszenia poniżej:

Zgłoszenie.pdf

Więcej informacji o programie w linku:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

^ W góręLinki:

Skip to content