Informacje

Nowe zasady wydawania kart parkingowych

Dania 01.07.2014 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 23.10.2013r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która zmienia zasady wydawania kart parkingowych, poniżej przedstawiam najważniejsze zmiany dokonane nowelizacji ustawy:

1. Miejsce wydawania kart parkingowych.

Karty parkingowe dla Mieszkańców Powiatu Jarocińskiego będą wydawane przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawnośści w Jarocinie.

2.  Uprawnieni do uzyskania karty parkingowej

Od 01.07.2014r. uprawnionym do uzyskania karty parkingowej na podstawie wydanych do 30.06.2014r. orzeczeń o niepełnosprawności, będą osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności z oznaczonym kodem przyczyny niepełnosprawności 05-R, 10-N, 04-O.

Do uzyskania karty parkingowej na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności wydanych od 01.07.2014 r. będą:

A) osoby zaliczone do:

1. znacznego stopnia niepełnosprawnośści mającej znaczne ograniczenia możliwośści samodzielnego poruszania się

2. umiarkowanego stopnia niepełnosprawnośści mającej znaczne ograniczenia możliwości samodzielnego poruszania się i ustaloną przyczynę niepełnosprawnośści oznaczoną symbolem 04-0 (choroby narządu wzroku), 05-R ( upośledzenie narządu ruch) lub 10 – N ( choroba neurologiczna).

3. osób niepełnosprawnych do 16 – tego roku życia mającej znaczne ograniczenia możliwośści samodzielnego poruszania się.

B) placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwośści poruszania się.

3.  Okres na jaki karta parkingowa może być wydana

Karty parkingowe dla osób fizycznych wydaje się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na okres 5 lat. Placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwośści poruszania się na okres 3 lat.

4. Okres ważności dotychczas wydanych kart parkingowych.

Wszystkie dotychczas wydane karty parkingowe zachowują ważność do dnia określonego jako data ważnośści karty, nie dłużej niż do 30.06.2015r.


Dodatkowe informacje pod numerem telefonu (62) 505 45 82

Przewodnicząca Zespołu

Marlena Grasztka

^ W góręLinki:

Skip to content