Nabór na rodziców zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie prowadzi nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej !

Jeżeli chcesz otoczyć opieką i miłością dziecko osierocone lub osamotnione, które marzy, by dorastać w rodzinie, zgłoś się. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie jarocińskim prowadzi stały nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, którzy gotowi są podjąć opiekę nad pokrzywdzonymi przez los dziećmi. Dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach, jest ciągle bardzo dużo. Oczekują one na rodziny, które chciałyby je przyjąć i obdarować ciepłem rodzinnym.

Osoby chętne powinny zgłosić się osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie ul. Dworcowa 2 lub pod numerem telefonu 62 505 46 06, lub 724 555 028 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

Ważne:

►Rodzina zastępcza to nie adopcja!

►Opieka zastępcza sprawowana jest czasowo!

►Dziecko z rodziny zastępczej może wrócić do swojej rodziny, zostać adoptowane lub się usamodzielnić!

►Dzieci w pieczy zastępczej potrzebują utrzymywania więzi z rodziną biologiczną!

►Opieka nad cudzym dzieckiem nie jest tym samym co opieka nad własnym dzieckiem!

►Dzieci kierowane do pieczy zastępczej doświadczyły traumy rozstania z rodzicami i wielu innych trudności!

►Dzieci w opiece zastępczej mają specjalne potrzeby, większość z tych dzieci wymaga większej niż przeciętne dziecko uwagi i uczucia, wymaga zatem więcej zrozumienia i cierpliwości!

I.

Po zgłoszeniu się kandydat odbywa wstępną rozmowę z pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, podczas której zostaje mu przedstawiona procedura kwalifikacyjna do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i uzyskuje informacje o warunkach, jakie trzeba spełnić i jakie dokumenty należy dostarczyć, aby zostać skierowanym na szkolenie.

Warunki, jakie trzeba spełnić, aby można było skierować kandydata na szkolenia:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, które posiadają odpowiednie predyspozycje i motywacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz:

· dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

· nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

· wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

· nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

· są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

a) zaświadczeniem lekarskim ostanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 357 i 730), oraz

b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym

· przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

· zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego

· Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo

· W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

II.

Po wstępnej weryfikacji predyspozycji i motywacji kandydatów oraz przeprowadzeniu analizy warunków bytowych, materialnych i mieszkaniowych w miejscu zamieszkania kandydatów i otrzymaniu pozytywnej oceny pod względem spełniania powyższych warunków i przedłożeniu przez kandydatów niezbędnych zaświadczeń Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie kieruje kandydata na szkolenie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Kandydaci na rodzinę zastępczą muszą również uzyskać pozytywną opinię po przeprowadzeniu badania psychologicznego oraz badania pedagogicznego.

Szkolenie odbywa się metodą warsztatową i trwa około trzech miesięcy. Kandydaci na rodzinę zastępczą w ramach szkolenia dodatkowo odbywają staż w rodzinie zastępczej zawodowej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Szkolenia kandydatów na rodzinę zastępczą odbywają się zgodnie z zatwierdzonymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej programami szkoleń, których celem jest zapoznanie kandydatów z zasadami funkcjonowania rodzin zastępczych, typowymi problemami związanymi z opieką zastępczą czy sposobami radzenia sobie z nimi.

Szkolenie przygotowuje kandydatów do sprawowania opieki i wychowania dzieci, zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych i kompensacji opóźnień, wspierania więzi dziecka z rodziną naturalną, zapewnienia dziecku nawiązania bezpiecznych, pozytywnych i trwałych więzi.

Szkolenie obejmuje elementy prawa rodzinnego, w zakresie praw dziecka, wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, wiedzę i umiejętności rozpoznania i oceny sytuacji rodzinnej dziecka, podstawową wiedzę o uzależnieniach oraz informacje o zadaniach i kompetencjach organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

III.

Po ukończeniu szkolenia i spełnieniu ww. warunków Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie wydaje zaświadczenie kwalifikujące do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

^ W góręLinki:

Skip to content