Nabór do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” Edycja 2022

Logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w związku z przyjęciem dotacji przez Powiat Jarociński ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Liczba uczestników Programu, na które Powiat Jarociński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie uzyskało dofinansowanie to 10 osób, w tym:
• 3 dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności  łącznie  ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
• 7 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Procedura zgłoszenia uczestników Programu.
W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:
• Karta zgłoszenia do Programu.

• Kopia orzeczenia o niepełnosprawności
• Informacja o oczekiwanym zakresie czynności w ramach usług asystenta.

• Oświadczenie uczestnika Programu.

Ważne! Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

• osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

• osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2022r. poz. 66), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 9, finansowane z innych źródeł.

Ważne! Od asystentów świadczących usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:
• Zaświadczenie o niekaralności.
• Informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym.

• Oświadczenie o wyborze asystenta.

Komplet dokumentów należy składać do 11 lutego 2022 r.:
• w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Dworcowa 2, 63-200 Jarocin, do urny wystawionej przed drzwiami wejściowymi

• za pośrednictwem poczty na adres j.w.

• na adres skrzynki odbiorczej na platformie e-PUAP: /PCPRjarocin/SkrytkaESP

O przyjęciu zadecyduje złożenie kompletu wymaganych dokumentów. W przypadku większej ilości zgłoszeń, w stosunku do pozyskanych na ten cel środków , Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie zastrzega sobie możliwość przyjęcia dodatkowych kryteriów oceny zgłoszeń.

Po zakończonym naborze, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie powiadomi w formie pisemnej o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia do Programu.

W przypadku trudności ze złożeniem wniosku lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt: tel. 724 555 026  lub 62 503 37 33.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Klauzula RODO:

^ W góręLinki:

Skip to content