Warto wiedzieć!!!!!

Z dniem 22 czerwca 2023 r. weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej zastępująca dotychczas obowiązującą ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Poniżej kilka istotnych informacji.

Nazwa ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zmieniona na ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej pokazuje kierunek tych zmian. Ustawodawca przede wszystkim chciał uniknąć stygmatyzowania rodzin, żeby nie wskazywać, że tylko tam dochodzi do aktów przemocy. Przemoc domowa została na nowo zdefiniowana oraz ustanowiono dwie nowe formy w postaci przemocy ekonomicznej oraz tzw. cyberprzemocy.

Przemocą domową jest jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

 • narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
 • naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
 • powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
 • ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej – przemoc ekonomiczna
 • istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej – cyberprzemoc

Rozszerzono krąg osób określonych jako osoby doznające przemocy domowej. Przede wszystkim ustawodawca wskazał, że taką osobą może być:

małżonek, także w przypadku gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz jego wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie;

wstępni i zstępni oraz ich małżonkowie;

 • rodzeństwo oraz ich wstępni i zstępni oraz ich małżonkowie;
 • osoba pozostają w stosunku przysposobienia i jej małżonek, oraz ich wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie;
 • osoba pozostająca obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie;
 • osoba wspólnie zamieszkująca i gospodarująca oraz jej wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie;
 • osoba pozostająca obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej, niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania;
 • małoletni wobec którego jest stosowana przemoc domowa;
 • małoletni będący świadkiem przemocy domowej stosowanej wobec osób wskazanych w powyższych punktach.

Trzeba zaznaczyć, że jedynie osobę pełnoletnią można uznać w myśl nowych przepisów ustawy za osobę stosującą przemoc domową.

Osoby stosujące przemoc domową zobowiązane będą do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych lub programach psychologiczno-terapeutycznych, z których będą musiały przedstawić zaświadczenie o przystąpieniu do takiego programu oraz jego ukończeniu.

W przypadku uporczywego uchylania się od obowiązku uczestniczenia w programach korekcyjno – edukacyjnych lub programach psychologiczno – terapeutycznych ustawodawca przewidział karę w postaci ograniczenia wolności albo grzywny (art. 66c kodeksu wykroczeń).

Od 5 września br w naszej siedzibie prowadzony jest program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową. Zajęcia mają charakter grupowy i odbywają się raz w tygodniu, poprzedzone były spotkaniami indywidualnymi z każdym uczestnikiem. Każdy uczestnik grupy podpisał kontrakt określający zasady uczestnictwa w programie. Zajęcia są nieodpłatne prowadzone przez specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy.

Program zapewnia realizację następujących celów:

 • powstrzymanie osoby stosującej przemoc przed dalszym stosowaniem przemocy;
 • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
 • kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy ;
 • uznanie przez osobę stosującą przemoc swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
 • zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy;
 • zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
 • uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych;
 • edukowanie o alternatywnych względem przemocy sposobach komunikacji.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, ul. Dworcowa 2, tel. 509 543 109 lub 62 747 74 60

^ W góręLinki:

Skip to content