Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji w 2020r. na terenie powiatu jarocińskiego

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294) w roku 2020 na terenie powiatu jarocińskiego funkcjonują 3 Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej z lokalizowane w Jarocinie, Jaraczewie, Kotlinie i  Żerkowie.

DYŻURY W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU JAROCIŃSKIEGO W 2020r.

JAROCIN – STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE/ Al. Niepodległości 10 – 12, 63-200 Jarocin (parter, pok. nr 20)

 • Poniedziałek – 10.00 – 14.00
 • Wtorek – 8.00 – 12.00,  12.30 – 16.30
 • Środa – 8.00 – 12.00,  12.30 – 16.30
 • Czwartek – 8.00 – 12.00,  12.30 – 16.30
 • Piątek- 8.00 – 12.00,  12.00 – 16.00

JARACZEWO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ/  ul. Jarocińska 7, 63 – 233 Jaraczewo, (I piętro)

 • Poniedziałek – 8.30 – 12.30
 • Środa – 10.00 – 14.00

KOTLIN – DOM KULTURY W KOTLINIE/ ul. Powstańców Wlkp. 3a, 63-220 Kotlin (I piętro, pokój stowarzyszeń)

 • Poniedziałek – 9.00 -13.00
 • Czwartek – 10.00 -14.00

ŻERKÓW – BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIG ŻERKÓW/ ul. Wiosny Ludów 1a, 63-210 Żerków (parter)

 • Wtorek – 13.00 – 17.00
 • Piątek – 12.00 – 16.00

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Opis usługi

Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294).

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać

Uprawniona do uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej jest każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie należy złożyć osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Forma zapisu

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Wizytę można umówić:

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Inne informacje

 • Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom oświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19. 08. 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty.
 • Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wymieniona w pkt.1 składa staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU JAROCIŃSKIEGO W 2020r. /w załączeniu/

MEDIACJA

W ramach działalności wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnej mediacji.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
– poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
– przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
– przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
– przeprowadzenie mediacji;
– udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
– sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
– zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Na spotkanie mediacyjne można umówić się:
– telefonicznie: pod nr tel. +48 62 7407 922 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00)
– osobiście: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, pok. nr 18.

Jednostka prowadząca adres dni i godziny dyżurów telefon, e-mail, www

STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE,  WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO – INWESTYCYJNY REFERAT ORGANIZACYJNY I BEZPIECZEŃSTWA, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10 – 12, 63 – 200 JAROCIN oraz FUNDACJA AUDITORIUM z siedzibą ul. Świdnicka 34, 62-300 Września

o    e-mail: andraszak.brygida@powiat-jarocinski.pl, rejestracjanpp@powiat-jarocinski.pl

o    tel. 62-7407-922, http://powiat-jarocinski.pl/Nieodplatna_pomoc_prawna.html

^ W góręLinki:

Skip to content