Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.

Aktualności

16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć (25 listopada- 10 grudnia)

W dniach 25.11- 10.12 na całym świecie obchodzimy 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć. Akcja ma celu m.in. budowanie świadomości wokół zjawiska przemocy we wszystkich jej formach, z którą kobiety stykają się na co dzień w swoim życiu.

Kampania  od  30 lat organizowana  jest przez Centrum na rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet (Center for Women’s Global Leadership).

Inicjatorki, aby symbolicznie podkreślić związek między przemocą wobec kobiet, a naruszeniem praw człowieka, a także położyć nacisk na fakt, że taka przemoc jest pogwałceniem praw człowieka, wybrały dni między 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka).

Koordynatorką Kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze Względu na Płeć w Polsce jest Fundacja Autonomia, która prowadzi stronę internetową kampania16dni.pl z najważniejszym informacjami o kampanii oraz kalendarz wydarzeń.  Fundacja Autonomia w tym roku swoje działania skupia na prewencji przemocy i reagowaniu na przemoc ze względu na płeć w krajach objętych działaniami wojennymi i w krajach udzielających schronienia.
Kobiety stanowią 96%  osób poszukujących w Polsce schronienia po 24 lutego 2022. Czas wojny i działań zbrojnych to czas ogromnego zagrożenia przemocą ze względu na płeć wobec kobiet i dziewczynek  oraz osób z grup mniejszościowych. Wraz z wojną we wschodniej Ukrainie i zwiększoną obecnością wojskową na zamieszkałych obszarach, wzrosła liczba zgłoszonych przypadków przemocy ze względu na płeć, w tym  przemocy seksualnej. Uchodźcy-kobiety są szczególnie narażone na zwiększone ryzyko przemocy ze względu na płeć, w tym seksualnej (SGBV), handlu ludźmi i wyzysku, przemocy strukturalnej i interpersonalnej.

8 grudnia Fundacja zaprasza na seminarium on-line, organizowane w partnerstwie z Urzędem Miasta Krakowa oraz Przedstawicielstwem Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców w Polsce pn:

„Zapobieganie i reagowanie na przemoc ze względu na płeć w krajach objętych działaniami wojennymi w krajach udzielających schronienia”

  Zapisy na seminarium 8 grudnia: autonomia.org.pl/aktualnosci/seminarium

  Cel kampanii to wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć m. in. poprzez: budowanie świadomości, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka, oraz  wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie.

 Problemem przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Jarocińskiego zajmuje się Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie: Jarocin, ul. Dworcowa 2 , ( budynek dworca kolejowego – I piętro) tel. 62 747 74 60,  509 543 109

W każdej gminie ponadto przy Ośrodkach Pomocy Społecznej funkcjonują Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie.

W sytuacji „gorącej przemocy” bezwzględnie należy wezwać Policję pod nr tel 112

   POTRZEBUJESZ POMOCY- PRZYJDŹ lub ZADZWOŃ !!!!!

^ W górę

UWAGA!

Informujemy, że  z przyczyn technicznych w dniu 5 listopada 2022 (sobota) kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny w Jarocinie  będzie możliwy wyłącznie na numery komórkowe:

Sekretariat tel. 724 555 425

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  tel. 515 158 870

Dział Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych tel. 724 555 026

Ośrodek Interwencji Kryzysowej tel. 509 543 109

Dział Wsparcia Rodziny tel. 724 555 028

^ W górę

UWAGA!

Informujemy, że na podstawie zarządzenia nr 7/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie z dnia 19 października 2022 w dniu 31 października 2022 r. (poniedziałek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie będzie nieczynne. Natomiast dniem pracującym będzie dzień 5 listopada 2022 r. (sobota).

^ W górę

Dyżur Mediatora w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Informujemy, że w dniu 24 października 2022r. w godzinach od 17.30 do 18.30 w naszej siedzibie, Jarocin, ul. Dworcowa 2, I piętro, biuro nr 5 dyżurować będzie mediator, który będzie udzielał osobom zainteresowanym informacji czym jest mediacja, jakie są jej zalety, jak z niej skorzystać i czym skutkuje. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 62 747 74 60 lub 509 543 109.

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

^ W górę

Program „Asystent Osobisty Osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, ul. Dworcowa 2, 63-200 Jarocin pod nr tel. 724 555 026 lub 62 503 37 33.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.

^ W górę

Darmowe szczepienia przeciwko grypie

^ W górę

UWAGA STUDENCI!

Moduł II – dofinansowanie do edukacji na poziomie wyższym

Informujemy, że w dniach 20.09.2022r.  10.10.2022r. uruchomiony zostanie nabór na składanie wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II, dotyczący  I półrocza roku akademickiego/szkolnego 2022/2023.

Wnioski można składać w siedzibie PCPR lub w formie elektronicznej poprzez System SOW.

^ W górę

“NIE JESTEŚ SAMA” – grupa wsparcia dla kobiet

Jeśli przechodzisz kryzys, czujesz że utknęłaś w miejscu to zapraszamy Cię do grupy wsparcia, która pomoże Ci zrozumieć bądź uporządkować swoje przeżycia czy emocje. Grupa wsparcia dla kobiet to miejsce w którym będziesz mogła w sposób bezpieczny i swobodny bez krytyki podzielić się swoimi problemami i doświadczeniami z innymi. Będziesz mogła porozmawiać z kobietami, które tak jak Ty poszukują wsparcia emocjonalnego i pragną być wysłuchane i są gotowe do słuchania Ciebie. Takie spotkanie może być szansą do nabycia nowych umiejętności do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
    Zajęcia planujemy rozpocząć w miesiącu październiku br. Będzie to 10 nieodpłatnych spotkań  prowadzonych przez psychologa.
    Spotkania będą odbywać się w poniedziałki o godz. 16.30 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, ul. Dworcowa 2. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 62 747 74 60, 509 543 109 lub osobiście w naszej siedzibie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

ZAPRASZAMY!!!

^ W górę

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ANKIECIE PFRON

Na prośbę PFRON zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów do wypełnienia krótkiej ankiety, której celem jest poznanie Państwa potrzeb dotyczących aktywności społecznej, obywatelskiej oraz kontaktów z administracją publiczną. Ankieta jest aktywna do 6 września 2022r. Link do ankiety poniżej:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=
fbyATsNyVUShWhZfaGcTuF4qJXudhpxPleeWs2snaRNURU9ESkI3QUc0U09
OU0NRWTVKMFM3N0w0Si4u

^ W górę

Zmiany „Aktywny Samorząd” 2022

Zarząd PFRON podjął decyzję o zmianie uchwały nr 16/2022 Zarządu PFRON z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku.Zmiana dotyczy ustępu 9 punkt 3 litera a) ww. dokumentu, który otrzymał nowe brzmienie:
„a) w Zadaniu 1 – 16.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł,”.
Wprowadzona zmiana przewiduje wyznaczenie wyższej kwoty dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym przyznawanej przez powiat bez rekomendacji eksperta PFRON. Powiat może obecnie przyznać dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym bez rekomendacji eksperta PFRON, do kwoty 16.000,00 złotych, a nie jak dotychczas – do kwoty 10.000,00 złotych. Efektem wprowadzonej zmiany będzie przyspieszenie procedury zaopatrzenia Beneficjentów w potrzebny wózek.

^ W góręLinki:

Skip to content