Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.

Aktualności

UWAGA!

Informujemy, że w dniu 12 czerwca 2020 r. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie będzie nieczynne.

^ W górę

Życzenia

^ W górę

Informacja o rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych w 2020r.

Wykaz przyznanych dofinansowań – turnus rehabilitacyjny 2020

Wykaz nieprzyznanych dofinansowań – turnus rehabilitacyjny 2020

^ W górę

Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa

^ W górę

Uwaga!

W związku z panującym stanem epidemii informujemy, iż pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie udzielają wsparcia telefonicznego w godzinach pracy Ośrodka tj. poniedziałek- piątek : 7.30- 15.30. pod nr tel. 62 747 74 60, 509 543 109, 724 555 018.

Istnieje też możliwość wsparcia psychologicznego w formie telefonicznej, mailowej lub za pomocą innych komunikatorów i prawnego w formie mailowej.
Celem umówienia rozmowy z psychologiem lub potrzeby porady prawnej prosimy kontaktować się także z pracownikami Ośrodka Interwencji Kryzysowej pod nr tel 62 747 74 60, 509 543 109, 724 555 018 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

^ W górę

UWAGA!

Informujemy, że w dniu dzisiejszym PCPR w Jarocinie czynny jest do godz. 13.00.

Wnioski w systemie SOW oraz pisma poprzez ePUAP można składać całą dobę.

^ W górę

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
To nowy program PFRON. W ramach Modułu III programu realizowanego przez samorządy powiatowe wprowadzona została możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne pomocy finansowej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.
Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:
1) osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
2) dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia, które są:
1) uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
2) uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
3) podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
4) podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
5) uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
6) pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
7) pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.
Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.
Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 4 września 2020 roku. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.
Wnioski mogą być składane poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW) – https://sow.pfron.org.pl/ .
Jest to obecnie najbezpieczniejsza i najwygodniejsza dla wnioskodawców forma kontaktu z PCPR w Jarocinie.
Przyjmowanie wniosków w systemie SOW rozpoczyna się 10 kwietnia bieżącego roku.
Korzystanie z systemu, zarówno dla Wnioskodawcy jak i dla Państwa, możliwe jest bez wychodzenia z domu, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Złożenie i realizacja wniosku w systemie nie powoduje konieczności wychodzenia z domu, jest zgodne z wprowadzonymi obostrzeniami wykluczającymi spotykanie się w większej grupie osób.
Istnieje możliwość złożenia wniosku w systemie SOW również osobom, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.
https://sow.pfron.org.pl/
Wniosek można również pobrać poniżej i wypełniony przesłać na adres PCPR w Jarocinie, ul. Dworcowa 2, 63-200 Jarocin.

^ W górę

Informacje – koronawirus

ZARZĄDZENIE NR 3 z dnia 17 marca 2020r.

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w sprawie organizacji pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

Pobierz

Ogłoszenie 2

Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jarocinie

Pobierz

Ogłoszenie

Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jarocinie

Pobierz

^ W górę

Uwaga Studenci!

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem PFRON znajdującym się pod poniższym linkiem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/uwaga-trwa-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-kosztow-uzyskania-wyksztalcenia-wyzszego-w-ramach-m/

^ W górę

UWAGA – koronawirus

UWAGA!

W związku z sytuacją związaną z koronawirusem zalecane jest ograniczenie wizyt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.

W pierwszej kolejności we wszystkich sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy: 62-5054606,  pcpr@pcprjarocin.pl
Kontakt bezpośredni do poszczególnych działów:
– Dział Wsparcia Rodziny – 625033734, 625033735, 625033736, 625033737
– Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 625054582
– Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 627477460, kom. 509543109
– Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  (dofinansowania) – 625033733,  724555026

Przypominamy, że wnioski w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” można złożyć za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia.
Mamy nadzieję, że nabór dotyczący Modułu II zostanie wydłużony przez PFRON.
Za pomocą SOW można składać również wnioski na turnusy rehabilitacyjne oraz na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Prosimy na bieżąco śledzić pojawiające się komunikaty.

Wykaz telefonów szpitali zakaźnych po kliknięciu na zdjęcie poniżej.

szpitale-zakazcc81ne

^ W góręLinki: