Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.

Aktualności

UWAGA STUDENCI!

Moduł II – dofinansowanie do edukacji na poziomie wyższym

Informujemy, że w dniach 20.09.2022r.  10.10.2022r. uruchomiony zostanie nabór na składanie wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II, dotyczący  I półrocza roku akademickiego/szkolnego 2022/2023.

Wnioski można składać w siedzibie PCPR lub w formie elektronicznej poprzez System SOW.

^ W górę

“NIE JESTEŚ SAMA” – grupa wsparcia dla kobiet

Jeśli przechodzisz kryzys, czujesz że utknęłaś w miejscu to zapraszamy Cię do grupy wsparcia, która pomoże Ci zrozumieć bądź uporządkować swoje przeżycia czy emocje. Grupa wsparcia dla kobiet to miejsce w którym będziesz mogła w sposób bezpieczny i swobodny bez krytyki podzielić się swoimi problemami i doświadczeniami z innymi. Będziesz mogła porozmawiać z kobietami, które tak jak Ty poszukują wsparcia emocjonalnego i pragną być wysłuchane i są gotowe do słuchania Ciebie. Takie spotkanie może być szansą do nabycia nowych umiejętności do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
    Zajęcia planujemy rozpocząć w miesiącu październiku br. Będzie to 10 nieodpłatnych spotkań  prowadzonych przez psychologa.
    Spotkania będą odbywać się w poniedziałki o godz. 16.30 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, ul. Dworcowa 2. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 62 747 74 60, 509 543 109 lub osobiście w naszej siedzibie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

ZAPRASZAMY!!!

^ W górę

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ANKIECIE PFRON

Na prośbę PFRON zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów do wypełnienia krótkiej ankiety, której celem jest poznanie Państwa potrzeb dotyczących aktywności społecznej, obywatelskiej oraz kontaktów z administracją publiczną. Ankieta jest aktywna do 6 września 2022r. Link do ankiety poniżej:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=
fbyATsNyVUShWhZfaGcTuF4qJXudhpxPleeWs2snaRNURU9ESkI3QUc0U09
OU0NRWTVKMFM3N0w0Si4u

^ W górę

Zmiany „Aktywny Samorząd” 2022

Zarząd PFRON podjął decyzję o zmianie uchwały nr 16/2022 Zarządu PFRON z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku.Zmiana dotyczy ustępu 9 punkt 3 litera a) ww. dokumentu, który otrzymał nowe brzmienie:
„a) w Zadaniu 1 – 16.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł,”.
Wprowadzona zmiana przewiduje wyznaczenie wyższej kwoty dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym przyznawanej przez powiat bez rekomendacji eksperta PFRON. Powiat może obecnie przyznać dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym bez rekomendacji eksperta PFRON, do kwoty 16.000,00 złotych, a nie jak dotychczas – do kwoty 10.000,00 złotych. Efektem wprowadzonej zmiany będzie przyspieszenie procedury zaopatrzenia Beneficjentów w potrzebny wózek.

^ W górę

NABÓR DO PROGRAMU „SAMODZIELNOŚĆ-AKTYWNOŚĆ-MOBILNOŚĆ!”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie ogłasza nabór do programów „Samodzielność–Aktywność–Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta (wniosek można złożyć do 31.12.2023r.) oraz  „Samodzielność–Aktywność–Mobilność!” Dostępne mieszkanie (wniosek można złożyć do dnia 31.12.2024r.). Nabór odbywa się poprzez system SOW.

Celem Programu „Mieszkanie dla absolwenta” jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez  zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta. Adresat Programu musi spełniać następujące warunki:

– posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenia traktowane na równi z wymienionymi,

– posiadać status absolwenta wszystkich typów szkół uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,

– posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

– złożyć oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej i oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Link do Programu:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/

Celem Programu „Dostępne mieszkanie” jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez  zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych. Adresat Programu musi spełniać następujące warunki:

– posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z wymienionym, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,

– złożyć oświadczenie wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu lub budynku uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero,

– złożyć oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu,

– w momencie składania wniosku nie ukończył 65 roku życia.

Link do Programu:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PCPR lub pod numerem telefonu 724 555 026 / 62 503 37 33.

^ W górę

UWAGA!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie poszukuje osoby do pracy na stanowisku sekretarki w ramach prac interwencyjnych.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie oferty na adres e-mail: pcpr@pcprjarocin.pl do dnia 6 lipca br.

^ W górę

Informator – Studiuj bez barier w Poznaniu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu wspólnie z poznańskimi
uczelniami przygotował dla młodych ludzi z niepełnosprawnościami
informator „Studiuj bez barier w Poznaniu”. Zawiera on informacje
dotyczące wsparcia i udogodnień, które oferują młodym ludziom z
niepełnosprawnościami poznańskie szkoły wyższe. Ponadto znalazły się
w nim programy, ułatwiające aktywizację społeczną i zawodową oraz
wyrównujące szanse osób z niepełnosprawnościami w dostępie do
zdobycia wyższego wykształcenia.

^ W górę

NIE UFAJ BEZGRANICZNIE !

Handel ludźmi jest poważnym przestępstwem naruszającym prawa człowieka. Jego istotą jest wykorzystanie człowieka przy użyciu konkretnych metod i środków. Ofiary zostają zwerbowane a następnie wykorzystywane do pracy przymusowej, prostytucji, żebractwa, kradzieży lub wyłudzania świadczeń oraz kredytów za granicą. Handel ludźmi jest powiązany  z problemami społecznymi, kulturowymi, politycznymi oraz ekonomicznymi,  w związku z czym przyjmuje się, iż krajami pochodzenia ofiar są kraje rozwijające się, zaś docelowymi są kraje rozwinięte.

W związku z powyższym problemem Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zwrócił się z prośbą  o przekazanie informacji dotyczącej baneru przez MSWiA i Straż Graniczną. Baner zawiera podstawowe informacje dotyczące zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do KCIK. Pliki wideo dotyczące kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi” są w języku polskim i ukraińskim jak i opublikowane zostały na kanale YouTube oraz na stronie MSWiA:

wersja polska https://www.youtube.com/watch?v=YMl9s_u65qI

wersja ukraińska  https://www.youtube.com/watch?v=l2q3rU0YtyI

polska wersja strony MSWiA (na dole zakładki)  https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy

angielska wersja strony MSWiA (na dole zakładki)  https://www.gov.pl/web/mswia-en/information-for-refugees-from-ukraine

^ W górę

REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROGRAMIE KOREKCYJNO-EDUKACYJNYM

JEŻELI  DOSTRZEGASZ U SIEBIE PROBLEMY Z KTÓRYMI SOBIE NIE RADZISZ, REAGUJESZ AGRESJĄ W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH Z PARTNERKĄ LUB INNĄ OSOBĄ Z RODZINY I UWAŻASZ, ŻE TAKIE ZACHOWANIE JEST ZŁE I CHCIAŁBYŚ  JE  ZMIENIĆ  LECZ NIE  WIESZ JAK?

ZGŁOŚ SIĘ  DO OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ JAROCINIE, UL. DWORCOWA 2 I ZAPISZ SIĘ DO UDZIAŁU W  PROGRAMIE KOREKCYJNO-EDUKACYJNYM. ZAJĘCIA GRUPOWE ROZPOCZNĄ SIĘ SIERPNIU BR WIEC JEST JESZCZE CZAS NA ZGŁOSZENIE I UDZIAŁ.

PROGRAM JEST BEZPŁATNY I ADRESOWANY DO DOROSŁYCH MĘŻCZYZN, KTÓRZY CHCIELIBY ZREDUKOWAĆ ZACHOWANIA AGRESYWNE ORAZ UKSZTAŁTOWAĆ POSTAWY PARTNERSTWA I  SZACUNKU WOBEC INNYCH OSÓB.

ZAPISY  I INFORMACJE  POD NUMEREM TELEFONU 62 747 74 60, 509 543 109 LUB OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ, BIURO NR 5. 

^ W górę

UWAGA!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie poszukuje pracownika
na stanowisko referenta do Działu Wsparcia Rodziny.
Forma zatrudnienia – umowa o pracę na czas zastępstwa w wymiarze 0,75 etatu.
Wymagane wykształcenie wyższe (administracja, nauki humanistyczne)
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 724 555 028
lub e-mail: pcpr@pcprjarocin.pl
do dnia 31.05.2022 r.

^ W góręLinki:Skip to content