Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.

Aktualności

Informacje – koronawirus

ZARZĄDZENIE NR 3 z dnia 17 marca 2020r.

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w sprawie organizacji pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

Pobierz

Ogłoszenie 2

Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jarocinie

Pobierz

Ogłoszenie

Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jarocinie

Pobierz

^ W górę

Uwaga Studenci!

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem PFRON znajdującym się pod poniższym linkiem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/uwaga-trwa-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-kosztow-uzyskania-wyksztalcenia-wyzszego-w-ramach-m/

^ W górę

UWAGA – koronawirus

UWAGA!

W związku z sytuacją związaną z koronawirusem zalecane jest ograniczenie wizyt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.

W pierwszej kolejności we wszystkich sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy: 62-5054606,  pcpr@pcprjarocin.pl
Kontakt bezpośredni do poszczególnych działów:
– Dział Wsparcia Rodziny – 625033734, 625033735, 625033736, 625033737
– Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 625054582
– Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 627477460, kom. 509543109
– Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  (dofinansowania) – 625033733,  724555026

Przypominamy, że wnioski w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” można złożyć za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia.
Mamy nadzieję, że nabór dotyczący Modułu II zostanie wydłużony przez PFRON.
Za pomocą SOW można składać również wnioski na turnusy rehabilitacyjne oraz na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Prosimy na bieżąco śledzić pojawiające się komunikaty.

Wykaz telefonów szpitali zakaźnych po kliknięciu na zdjęcie poniżej.

szpitale-zakazcc81ne

^ W górę

Informacja – koronawirus

fb_img_1583834948816

^ W górę

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji w 2020r. na terenie powiatu jarocińskiego

2020-wszystkie-punkty-ogloszenie

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294) w roku 2020 na terenie powiatu jarocińskiego funkcjonują 3 Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej z lokalizowane w Jarocinie, Jaraczewie, Kotlinie i  Żerkowie.

DYŻURY W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU JAROCIŃSKIEGO W 2020r.

JAROCIN – STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE/ Al. Niepodległości 10 – 12, 63-200 Jarocin (parter, pok. nr 20)

 • Poniedziałek – 10.00 – 14.00
 • Wtorek – 8.00 – 12.00,  12.30 – 16.30
 • Środa – 8.00 – 12.00,  12.30 – 16.30
 • Czwartek – 8.00 – 12.00,  12.30 – 16.30
 • Piątek- 8.00 – 12.00,  12.00 – 16.00

JARACZEWO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ/  ul. Jarocińska 7, 63 – 233 Jaraczewo, (I piętro)

 • Poniedziałek – 8.30 – 12.30
 • Środa – 10.00 – 14.00

KOTLIN – DOM KULTURY W KOTLINIE/ ul. Powstańców Wlkp. 3a, 63-220 Kotlin (I piętro, pokój stowarzyszeń)

 • Poniedziałek – 9.00 -13.00
 • Czwartek – 10.00 -14.00

ŻERKÓW – BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIG ŻERKÓW/ ul. Wiosny Ludów 1a, 63-210 Żerków (parter)

 • Wtorek – 13.00 – 17.00
 • Piątek – 12.00 – 16.00

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Opis usługi

Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294).

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać

Uprawniona do uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej jest każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie należy złożyć osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Forma zapisu

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Wizytę można umówić:

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Inne informacje

 • Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom oświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19. 08. 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty.
 • Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wymieniona w pkt.1 składa staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU JAROCIŃSKIEGO W 2020r. /w załączeniu/

MEDIACJA

W ramach działalności wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnej mediacji.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
– poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
– przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
– przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
– przeprowadzenie mediacji;
– udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
– sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
– zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Na spotkanie mediacyjne można umówić się:
– telefonicznie: pod nr tel. +48 62 7407 922 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00)
– osobiście: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, pok. nr 18.

Jednostka prowadząca adres dni i godziny dyżurów telefon, e-mail, www

STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE,  WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO – INWESTYCYJNY REFERAT ORGANIZACYJNY I BEZPIECZEŃSTWA, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10 – 12, 63 – 200 JAROCIN oraz FUNDACJA AUDITORIUM z siedzibą ul. Świdnicka 34, 62-300 Września

o    e-mail: andraszak.brygida@powiat-jarocinski.pl, rejestracjanpp@powiat-jarocinski.pl

o    tel. 62-7407-922, http://powiat-jarocinski.pl/Nieodplatna_pomoc_prawna.html

^ W górę

Zmiana Zarządzenia – Turnus 2020

Szanowni Państwo

W związku z możliwością złożenia w 2020 roku wniosku o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanym ze środków PFRON, Dyrektor PCPR w Jarocinie wydał nowe Zarządzenie w sprawie przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Tym samym utraciło moc Zarządzenie nr 21/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie z dnia 03.12.2019 roku

Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych Zarządzeniem Dyrektora PCPR w Jarocinie z dnia 19.12.2019r. jest. m.in. to, że został usunięty załącznik nr 4 do wniosku (Informacja o sytuacji społecznej osoby niepełnosprawnej o potrzebie rozwijania jej umiejętności społecznych). Zgodnie z tym prosimy osoby, które wcześniej pobrały wniosek z w/w załącznikiem o jego niewypełnianie, gdyż nie jest on już wymagany.

Więcej informacji pod adresem: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/system-sow-od-2020-on-line/

oraz w poniższym Zarządzeniu.

Do pobrania: Zarządzenie nr 22 z dnia 19 grudnia 2019 roku Dyrektora PCPR w Jarocinie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych

^ W górę

Możliwe ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

W dniu 10.12.2019r. PFRON zamieścił informację pod adresem https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/od-1-stycznia-wnioski-na-dofinansowanie-turnusu-rehabilitacyjnego-lub-przedmiotow-ortopedycznych-mo/
o dodatkowej możliwości składania wniosków w 2020r. na turnus rehabilitacyjny
i przedmioty ortopedyczne za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia.

W związku z powyższym prawdopodobnie zmienione zostanie Zarządzenie nr 21/2019
z dnia 03.12.2019r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie
w sprawie przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych oraz załączniki do w/w Zarządzenia (także druk wniosku o dofinansowanie), żeby „druki” były jednolite z zamieszczonymi przez PFRON w Systemie.

Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, ponieważ w momencie otrzymania wytycznych z PFRON poinformujemy o ewentualnych zmianach.

^ W górę

Ortotyka 3D

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie przekazuje informacja o projekcie realizowanym przez firmę Omni3D oraz Meyra Group przy partnerstwie Fundacji On/Off

Ortotyka 3D” jest pilotażowym projektem firmy Omni3D i Meyra Group realizowanym we współpracy z Fundacją On/Off. Jego celem jest rekrutacja osób zainteresowanych skorzystaniem z możliwości przemysłowego druku 3D i przygotowaniem testowych wersji wydruków stabilizujących lub zastępujących narząd ruchu.

Rekrutacja ruszyła 3 grudnia w Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Organizatorzy na zgłoszenia czekają do końca lutego 2020.

Celem projektu jest zrealizowanie prototypowych wydruków 3D wykonanych przez Omni3D z udziałem konsultantów firmy Meyra Group, która jest liderem na rynku sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.

Po wstępnych wywiadach i pogłębionych konsultacjach z osobami, które prześlą formularz zgłoszeniowy i wyrażą tych samym chęć uczestnictwa w projekcie wezmą udział trzy osoby, dla których bezpłatnie zostaną zaprojektowane i wydrukowane:

 • gorsety 3D,

 • ortezy 3D,

 • sprzęt rehabilitacyjny.

Koniecznie należy zapoznać się z regulaminem projektu oraz przesłać formularz zgłoszeniowy na adres kontakt@omni3d.net.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://omni3d.pl/ortotyka-3d/.

ortotyka-1

^ W górę

Turnus rehabilitacyjny 2020

Informujemy, że można już pobrać z naszej strony internetowej wniosek o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, który znajduje się w plikach do pobrania. Druk wniosku można już również pobrać w siedzibie PCPR, biuro nr 7, ul. Dworcowa 2, 63-200 Jarocin. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków  – od 2 stycznia 2020r. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady zawarte w Zarządzeniu nr 21/2019 z dnia 03.12.2019r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w sprawie przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

Do pobrania: Zarządzenie Dyrektora PCPR w Jarocinie – Turnus Rehabilitacyjny 2020

^ W górę

Ułatwienia NFZ od 1 stycznia

Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadza nowy sposób realizacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Pacjent nie będzie musiał już odwiedzać oddziału NFZ w celu potwierdzenia zlecenia.

Obowiązujący obecnie proces obsługi kart i wniosków na zaopatrzenie w wyroby medyczne wymaga wizyty pacjenta w placówce macierzystego OW NFZ.

Od przyszłego roku etap ten będzie znacznie uproszczony. Pacjent już podczas wizyty np. u lekarza będzie mógł uzyskać potwierdzenie zlecenia z Narodowego Funduszu Zdrowia i bezpośrednio udać się do właściwego punktu (sklepu), realizującego zlecenia na wyroby medyczne.

Więcej czytaj pod adresem: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/od-1-stycznia-zlecenia-na-wyroby-medyczne-na-nowych-zasadach,7494.html

^ W góręLinki: