Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Jarocińskiego!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież jak i ludzie w podeszłym wieku. Mamy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełni Państwa oczekiwania.

Aktualności

Informacja

Informujemy, iż w dniu 28.07.2021r. (środa) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie będzie nieczynny.

^ W górę

Uwaga!

Informujemy, iż w dniach od 19.07.2021r. do 02.08.2021r. kontakt osobisty lub telefoniczny z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie będzie możliwy  w godzinach od 7.30 do 13.30.

Umówione spotkania z psychologiem i prawnikiem pozostają bez zmian.

^ W górę

DOBRY START 300 dla ucznia

^ W górę

Wykaz przyznanych dofinansowań dot. turnusów rehabilitacyjnych na dzień 17.06.2021r. – IV Posiedzenie Zespołu ds. Rozpatrywania Wniosków.

^ W górę

Wykaz przyznanych dofinansowań dot. turnusów rehabilitacyjnych na dzień 16.06.2021r. – III Posiedzenie Zespołu ds. Rozpatrywania Wniosków.

^ W górę

KOMUNIKAT

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 26.04.2021r. informujemy, że

w dniu 04.06.2021r. (piątek)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Jarocinie będzie nieczynne.

^ W górę

Stowarzyszenie Niebieska Linia – informacja

Stowarzyszenie Niebieska Linia informuje, że rozpoczęli prace nad nowym programem pt. „Upowszechnianie wiedzy nt. zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy cykl artykułów w prasie kobiecej”, w ramach którego w drukowanej prasie o zasięgu ogólnopolskim wydadzą cykl 21 artykułów. 

^ W górę

Życzenia

^ W górę

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, tj. §14.


1. Do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz.573), jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika tego turnusu z materiału pobranego
w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego albo zaszczepienie się przeciwko COVID-19.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do opiekuna uczestnika turnusu rehabilitacyjnego, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza kierującego osobę niepełnosprawną
na turnus rehabilitacyjny.

3. Podstawą wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, finansowanego
ze środków publicznych, dla osób, o których mowa w ust. 1 i 2, jest skierowanie wystawione:
1) po dokonaniu przez te osoby zgłoszenia za pośrednictwem formularza udostępnionego przez ministra właściwego do spraw zdrowia na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra lub
2) przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.”

^ W górę

UWAGA!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie informuje, że zgodnie z § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021r (Dz.U. z 2021r. poz. 861) do dnia 05 czerwca 2021 roku ustanawia się czasowe zaprzestanie wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusu rehabilitacyjnego, o którym jest mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020r. poz. 426, 568 i 875 oraz z 2021r. poz. 573). Ze względu na zaistniała sytuację epidemiologiczną w kraju podany termin ten może ulec wydłużeniu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji nie będzie możliwości prawnej organizowania turnusów oraz przekazania dofinansowania do Organizatora turnusu.

W związku z powyższym proszę o zweryfikowanie zaplanowanych terminów wyjazdu na turnus rehabilitacyjny oraz śledzenie strony internetowej, na której będą umieszczane bieżące komunikaty.

^ W góręLinki:Skip to content